Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  03/2006.  (II. 23.) sz. Állásfoglalása

A startportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 685/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. február 23-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A startportal.hu domain ... használatába adandó.

 

 

Indokolás:

 

A 685/2006 számú ügyben ... igényelte a startportal.hu domain nevet, amely ellen a Sanoma Budapest Kiadói Rt. emelt kifogást.

A Sanoma Budapest Rt. előadta, hogy 2000 júliusa óta üzemelteti és működteti a startlap néven ismert internetes lapcsaládot, amely az internetes felhasználók között széles körben ismertté vált. Rendelkezik továbbá a “startlap” szóvédjeggyel, amely lajstromozásra került a Magyar Szabadalmi Hivatalnál.

Véleménye szerint ... igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, ugyanis az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközik és megtévesztő az igénylő névválasztása és esetleges név használata, amely megvalósul akkor is, hogyha a tanúsított piaci magatartás csak veszélyeztető jellegű, azaz jogsérelemre lehetőséget teremt. Mivel ... is piaci szereplővé válhat, piaci tevékenységet folytathat, ezért a startportal.hu használata ... részéről sérelmes lenne a Sanoma Rt jogaira és jogos érdekeire. Az igénylés továbbá sérti a Tpvt 6.§-át, mely szerint tilos a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni a szolgáltatást, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását, - jelen esetben a Sanoma Rt “startlap” márkanév alatt futó szolgáltatást - szokták felismerni.

A sérelem fennáll az igényelt “startportal” domain használata esetén azért is mert összetéveszthető a “startlap” szóvédjeggyel. A hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené, és tisztességtelenül kihasználná a “startlap” védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, hogyha a “startportal” domaint a “startlap” szóvédjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák. Ez ellen a Sanoma Budapest Rt a Vt. (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény) 12. § 2. b. és c. pontja alapján kíván fellépni és ezt megakadályozni.

 

Végezetül a panaszos kifejti, hogy megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne a domain használat, hiszen ez azt a látszatot keltheti az Internet használóiban, hogy a weblapon a Sanoma Budapest Rt internetes tevékenységével kapcsolatos információk találhatók. ... igénye tehát jogellenes és megtévesztő, valamint a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával ellentétes.

 

A Sanoma Budapest Rt kérte, hogy Tanácsadó Testület (TT) ... igényét utasítsa el, illetve a domainre a Sanoma Budapest Rt által előterjesztett nyilvántartásba vételi igényt teljesítse.

 

... igénye fenntartásának indokolásában kifejtette, hogy igénylését megelőzően védjegykutatást végzett és választása a “startportal” összetett szóra esett, amelynek sem külön-külön, sem összetett szókénti használata nem sérti a panaszos jogait. Mindkét szó a magyar nyelvbe integrálódott, önálló elkülönült jelentéssel bíró szó. Jelentésbeli átfedés vagy azonosság bennük nem található, ezért a “startlap” szó és védjegy, valamint a “startportal” domain név nem összetéveszthető.

 

Kifejtette, hogy a start karakterlánccal összesen 170 db .hu TLD alatti webcím kezdődik, ezeknek döntő hányada, 123 db nem hozható kapcsolatba a panaszossal vagy a tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságokkal. Állítása szerint a hazai internetes közösség nem szokott hozzá, hogy a start előtagú szolgáltatásokat a Sanoma Budapest Rt. szolgáltatásaival azonosítsa. Ezt igazolja, hogy a start.hu, a startonline.hu, startchat.hu, starttourist.hu, startsite.hu és a startoldal.hu stb. címek egyikén sem a panaszos szolgáltatása található. Ezek egyértelműen alátámasztják, hogy megtévesztő jelleggel nem bír a start előtag panaszlott általi használata.

 

Egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten. A start karakterlánc .hu domain térbeli kisajátítása a szabad piaci verseny korlátozására irányulhat. A TT 5/2004. sz. állásfoglalása a T-.hu ügyben hozott határozattal egyértelműen deklarálja “magyar jogszabály csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.”

 

Az igénylő továbbá kijelentette, hogy bár nem ismeri el a panaszos védjegye és a “startportal” domain között fennálló összetéveszthetőséget, a startportal.hu webcímen, a jövőben olyan non-profit jellegű tartalmat kíván üzemeltetni, amely nem sérti a panaszos 38-as áruosztályra és 41-es áruosztályra érvényes védjeggyel kapcsolatos jogait. Fentiek alapján álláspontja szerint a panasz nem alátámasztott, kéri ezért a startportal.hu részére történő delegálását.

 

A TT a tárgyi ügyben az igénylő ... jogi álláspontját osztja, akivel kapcsolatban jelenleg nincs olyan adat, amely valószínűsítené, hogy versenyjogi szempontból a Sanoma Rt versenytársa lenne, így a panaszosnak a versenytörvényre (Tptv) való hivatkozása nem megalapozott.

 

A Tpvt. 6. §-ban megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik, amelyről a "versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni". A TT-nek nincs tudomása arról, hogy a “start” előtagú karakterlánccal rendelkező internetes tevékenység és a Sanoma Rt között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejező "szokták felismerni" kifejezés közvetlen összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a domain név ... részére történő regisztrációja a Tpvt. 6. §-ba ütközőnek nem minősül. Ezen felül, a TT álláspontja szerint a „startportal” és a „startlap” között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpvt. 6.§-ban  foglaltak alkalmazását.

 

A TT. korábban is kifejtette és ezt a véleményt továbbra is fenntartja, hogy bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetők meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.

 

A TT. állásfoglalása szerint a “startportal” és a “startlap” szavak megkülönböztető jelleggel bírnak, azok nem összetéveszthetők.

 

A szóvédjegy és az igényelt domain szövegének jelentős eltérése miatt a panaszos védjegyének sérelmét sem látja a TT. megvalósulni.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név .... számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. február 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.