Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 03/2005. (III. 02.) sz. Állásfoglalása

Az unikum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(668/2005. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 668/2005. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. március 02-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az unikum.hu domain ... használatába adható.

 

 

Indokolás:

A 668/2005. sz. ügyben ... (regisztrátora: Microware Hungary Kft.) az unikum.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Zwack Unicum Kft. (regisztrátora: EuroWeb Rt.) képviselője útján a Szabályzatban előírt határidőn belül nyújtott be kifogást, egyúttal prioritással igényelte a domain név delegálását.

A panaszt tevő kifogásában előadta, hogy az „Unicum” megnevezést cégnévként és termékei megjelöléseként széleskörűen és folyamatosan használja. A megnevezés 1927 óta, 119.393 lajstromszám alatt szóvédjegyként jogi oltalom alatt áll és Magyarországon jóhírnevet élvez. Jogosultságának igazolására csatolta a védjegy lajstrom kivonatának másolatát, továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatal megújító határozatát.  Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igényelt domain név megtévesztő és jogosult engedélye nélküli használata védjegybitorlást valósít meg. Hivatkozott továbbá arra, hogy az unicum.hu közdomaint a társaság 2000. január 18-án regisztráltatta és azt kereskedelmi, valamint reklám tevékenységeihez folyamatosan használja.

Az igénylő előkészítő iratban fejtette ki, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.3. pontja által megkövetelt gondossággal járt el, amikor az „unikum karakterre” védjegykutatást végzett. Kutatásának eredménye szerint, a Zwack Unicum Kft. részére az „unikum” megjelölés nem került a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozásra. Előadta, hogy az unikum kifejezés a magyar nyelvben gyakran használt, ismert idegen szó. Jelentése: egyedülálló, ritkaság, különlegesség. Álláspontja szerint a Zwack Kft. marketing munkájának köszönhetően az általuk forgalmazott alkohol termékek megjelölésének írásmódja az évtizedek során már rögzült a fogyasztókban. Előadta továbbá, hogy a panaszos unicum.hu weboldalán egyszer sem, zwackunicum.hu weboldalán pedig a fentebb jelzett értelemben szerepel az unikum kifejezés. Nyilatkozata szerint, az unikum.hu domain nevet nem gazdasági tevékenységgel kapcsolatban kívánja használni, hanem nonprofit portált kíván működtetni éremkereskedéssel, éremgyűjtéssel foglalkozók számára.

A Tanácsadó Testület mind a védjegyet, mind a megnevezést megvizsgálta. Megállapította, hogy az „Unicum” jóhírnevű belföldi védjegyhez összetéveszthetőségig hasonló bármilyen megjelölés gazdasági tevékenység körében történő jogosulatlan használatával, eltérő áruk illetve szolgáltatások esetében is megvalósulhat a védjegybitorlás. Kétségtelen, hogy ilyen az azonos hangalakú „unikum” megnevezés is. Mindazonáltal a védjegyjogosult a Vt. 15. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem tilthat el mást attól, hogy szolgáltatásának jellemzőire vonatkozó jelzést használjon. Az unikum szót az „Unicum” védjegy ellenére szabadon lehet használni egyedi, különleges dolgok jelzésére, mivel az a magyar nyelvben meghonosodott, általánosan használt kifejezés.

A magánszemély igénylő nyilatkozott arról, hogy a domaint nem kívánja gazdasági tevékenység körében használni. Mivel a védjegybitorlás egyik feltétele a gazdasági tevékenység a Tanácsadó Testület nem talált olyan elemet, amely gyaníthatóan jogellenességre, illetve védjegybitorlásra utalna. A Tanácsadó Testület felhívja a regisztrátort, hogy tájékoztassa igénylőt arról, hogy az igényelt domain gazdasági tevékenység körében való használata, beleértve a domain eladásra való felkínálását, védjegybitorlást valósíthat meg, és így a delegálás visszavonásával járhat. Ugyanez az eset fordulhat elő a domain névnek gazdálkodó szervezet által történő használata során.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. Panaszos prioritásos igénye a Regisztrációs Szabályzat 1.4.1. pontja értelmében nem vehető figyelembe prioritásos igényként.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. március 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.