Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

A kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(621/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 621/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domainek nem delegálhatók ... számára.

Indokolás:

A 621/2003. sz. ügyben a CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylő ... megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

... prioritás nélküli igénylése a kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domainek domain nevekre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba. Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003. február 4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a CovySoft Networks Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elő. ... igénylő 2003. február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta a regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé terjesztésével. A fentiek alapján a Szabályzat 9.3. pontjának megfelelően vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország Kft. a tárgybeli domaineket nem igényelte.

Az Expressz Magyarország Rt. kifogásában előadta, hogy kiadásában jelennek meg “az Expressz Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. működteti többek között az ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz Magyarország Rt. szerint “valamennyi kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre kerültek”. Álláspontja szerint a ... által regisztrálni szándékozott domainnevek (amelyek közül jelen ügy tárgyát a kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu képezi) az általa kiadott magazinok nevét tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így lehetőséget adnak a megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az kiterjed az oltalom alatt álló szó bárminemű felhasználására is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte a “regisztrálás (domain delegálásának) elutasítását”. A társaság végezetül előadta, hogy “a lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel kiegészített – formában, hanem az élőnyelv szokásainak megfelelően Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik, kérik, említik”.

A panaszos kifogásához mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok lajstromszámát.

... igénylő álláspontja szerint a panaszos kifogása megalapozatlan. Kifejtette, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3 pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe. Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domainnevek delegálása sértené annak a védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel “az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben más szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó előírások szerint a védjegyoltalom konkrét szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülő szóösszetételben szereplő szó más összetételben történő alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylő szerint “a Szabályzat nem tiltja, sőt lehetővé teszi, hogy egy domainnév valamely elemét másik domainnév tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu vagy a kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint mindkét szót nagyon sok domainnév tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor mindazon domain nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve kizárólag a Panaszos delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb)." Az igénylő szerint elfogadhatatlan a panaszosnak az élőnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, “a Szabályzat nem teszi lehetővé ennek alkalmazását, még abban az esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az igénylő kérte a panasz elutasítását, és a domainnevek számára történő delegálását.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy a "KÉPES INGATLAN" megjelölés a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Expressz Magyarország Média Rt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy, lajstromszáma 161525. A védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 16., 35. és 41. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak.

A Tanácsadó Testület – mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be - azt vizsgálta, van-e akadálya a ... által benyújtott igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást, félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Szabályzat 1.2.1.3. pontja szerint “a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt meggyőződjön arról, hogy a választott név nem szerepel-e a cégjegyzékben, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisában, amely a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető”. A Tanácsadó Testület már korábban, 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás indokolásában kifejtette, hogy “álláspontja szerint a Vt. [a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény] 12. és 27. §-a alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást”. A Tanácsadó Testület hivatkozott Elvi Állásfoglalásában rögzítette, hogy amennyiben a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania, még abban az esetben is, ha a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt.

A védjegyoltalomból fakadó jogok sérelmén túl a Tanácsadó Testület álláspontja szerint valós, és a megtévesztő jelleg fennálltának körében értékelhető panaszos azon állítása, hogy a kiadásában megjelenő, széles körben ismert kiadvány a vásárlók előtt “Képes Ingatlan” elnevezéssel ismert.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domainek delegálása ... számára és azoknak az igénylő általi használata gyaníthatóan jogellenes ill. megtévesztő volna, ezért azok az igénylő által a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján nem választhatók, számára nem delegálhatók.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.