Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2019. (II. 06.) sz. Állásfoglalása

 

Az indaservice.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1051/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az indaservice.hu domain név az igénylő INDA Service Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

Az indaservice.hu domain név delegálását az INDA Service Kft. („Panaszolt”) kérte 2019. január 7. napján, amely ellen az Indamedia Sales Kft. („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása jogellenes és megtévesztő helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. pontjait sértené. A hivatkozott domainnév a Panaszos szerint a Panaszos domain nevéhez (inda.hu) megtévesztésig hasonlít, álláspontja szerint a felhasználók összetéveszthetik őket. A hivatkozott domainnév továbbá megtévesztésig hasonlít az „inda” színes ábrás védjegyre, a domain használata esetén az oldalt a felhasználók összetéveszthetik a védjeggyel és annak jogosultjával. A Panaszos által hivatkozott védjegy a 2017-ben bejelentett 224549 lajstromszámú „inda” védjegy, amelynek a nyilvántartás szerint a Panaszos anyavállalata (Indamedia Network Zrt.) a jogosultja. (A védjegynyilvántartásban a névváltozás nem lett átvezetve, de a cégnyilvántartás adatai alapján a jogosult személye megállapítható.)

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) nem sértheti, továbbá nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

A Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztő vagy jogellenes volna. Írásban kifejtett előadása szerint az „indaservice.hu” a Panaszolt nevéből (INDA Service Kft.) származtatott domain név, amelynek első tagja valóban azonos az „inda.hu” domainnel, de a második tag („service”) egyértelműen megkülönbözteti a két domaint. Az „indaservice.hu” esetében a cégnév az „Industrial Application Service” angol szóösszetételből származik, ami a Panaszolt szerint a két cég tevékenysége közötti különbséget is mutatja. Ez a Panaszolt weboldalán is feltüntetésre került (mely már üzemel).

 

A Panaszolt szerint a két cég tevékenysége alapvetően eltér egymástól. Az INDA Service Kft műszaki tanácsadással, gépalkatrészek kereskedelmével és pályázati tanácsadással foglalkozik, ami a weboldalon is egyértelműen látszik (angol nyelven). A Panaszolt ügyvezetője válaszában hangsúlyozta, hogy az Indamedia Sales Kft. média tevékenységével összefüggő tevékenységet a Panaszolt nem kíván folytatni.

 

Az „inda” védjegy kapcsán a Panaszolt kifejtette: az „inda” színes ábrás védjegyhez az INDA Service Kft. által használt logó egyáltalán nem hasonlít, így a látogatók számára ez sem megtévesztő. Panaszolt azt is felhozta, hogy egy másik, „INDA” színes ábrás védjegy is már lajstromozva van a Szociális Klaszter Egyesület nevén („Interprofesszionális Nemzeti Demencia Alprogram” rövidítése; lajstromszám: 222.434). A tevékenység itt is eltérő. Hasonlít tehát a név, de nincs megtévesztés.

 

A Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név használatára nézve nem jogellenes és nem megtévesztő, ennek megfelelően kérte a domain delegálását az eredeti kérelem szerint.

 

Tanácsadó Testület (TT) a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A jogellenesség kapcsán a domain név és a védjegy összetéveszthetősége volt az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy gyanítható-e a domain megtévesztő használata a két domain hasonlósága mellett az összes ismert körülményre tekintettel.

 

A Tanácsadó Testület a márkanév ismert jellegére is tekintettel elfogadta a Panaszos azon előadását, hogy a Panaszos „inda” név alatt szolgáltatásokat nyújt, és a felhasználók ehhez a névhez hasonlónak találhatják a kifogásolt domaint. A jogellenesség és a megtévesztő jelleg megállapításához a Tanácsadó Testület álláspontja szerint szükséges további tényállási elemeknek is megvalósulniuk, ami alapján a jogsértés gyanúját meg lehet állapítani, a puszta névazonosság (illetve hasonlóság) nem elég. Ilyen további elem lehet például a tevékenységi kör azonossága.

 

Az eljárás jellegéből is adódik az, hogy a panaszból nem derül ki, mely további körülmények miatt lehet jogellenes vagy megtévesztő a Panaszolt domain neve, így a Tanácsadó Testület a Panaszolt előadása alapján vizsgálta, hogy a másik cég tevékenysége a névhasonlóság mellett adhat-e okot a szabályzat szerinti elutasítás alkalmazására.

 

Jogellenességről akkor beszélhetünk, ha valaki olyan domain név használatával irányít látogatókat a tárhelyén található tartalomra, ami más jogát sérti. A domain jogsértő jellege lehet jogsértő tartalommal párban, és az is lehet, hogy pont az egyébként nem jogsértő tartalom miatt lesz jogellenes a domain használata. Ebbe az utóbbi csoportba tartoznak a védjegybitorlást és a névhez fűződő jog sérelmét megvalósító ügyek. Az igénylő általában nem sérti másnak a jogát pusztán azáltal, hogy lefoglal magának egy domain nevet. A jogellenesség attól fogva állapítható meg, hogy a honlap tartalmaként a védjegy (vagy a név) oltalmi körébe tartozó tevékenység jelenik meg.

 

A megtévesztés tilalma szintén olyan előírás, amely minden ügyben az összes körülmény alapos mérlegelését igényli. A gyakorlat alapján erős főszabályként a jövőbeni megtévesztő jelleg a delegálás időpontjában nem vélelmezhető, vagyis konkrét erre utaló tények szükségesek ahhoz, hogy egy domain kapcsán a megtévesztő jelleg megállapításra kerüljön.

 

A Panaszos által hivatkozott (2017-es bejelentésű) védjegy meglehetősen széles körben biztosít oltalmat a védjegy jogosultja számára, mivel az árujegyzéke igen terjedelmes, négy szolgáltatási osztályban az összes olyan szolgáltatásra megkapta az oltalmat, amelyet a Nizzai Osztályozás tartalmaz. A lajstrom szerint az oltalom kiterjed többek között olyan szolgáltatásokra is, mint pl. az adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához (35), a kereskedelmi ügyletek (35), a tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység (42) és a mérnöki munkák, szolgáltatások (42). A védjegy jogosultja azonban nem a Panaszos, hanem a Panaszos cég tulajdonosa, egy másik cég, amely nem szerepel az eljárásban, képviseletére a Panaszos (illetve a Panaszos ügyvezetője) a rendelkezésre álló adatok alapján nem jogosult.

 

Noha a védjegytörvény alapján ugyan felmerül a jogellenesség megállapításának a lehetősége a Panaszolt által felsorolt szolgáltatások kapcsán (műszaki tanácsadás, gépalkatrészek kereskedelme, pályázati tanácsadás), a Szabályzat (DRSZ) 9.1 pontja értelmében a Tanácsadó Testület eljárását az igényelheti, akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, ez pedig a védjegy tekintetében nem a Panaszos. (Védjegybitorlást is csak a védjegyjogosult kérelmére lehet megállapítani polgári peres eljárásban.)

 

Ha pedig a védjegyet figyelmen kívül hagyjuk, a Panaszos domain neve és márkaneve („inda.hu”) egy sokkal szűkebb tevékenységi kört fed le: egy médiacsoportról van szó, és elsősorban szórakoztatás, tartalomszolgáltatás és egy levelezőprogram biztosítása kapcsán ismert a cég és a hivatkozott márkanév.

 

Ha a Panaszos tényleges tevékenységét nézzük, a Panaszolt által tervezett tevékenységek nem esnek abba a körbe, ahol a Panaszos érdekelt, és nem is hasonlít a két cég profilja, így a domain név megtévesztő jellegének gyanúja nem áll fenn.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2019. február 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében: 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.