Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2018. (III. 02.) sz. Állásfoglalása

 

A xela.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1039/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A xela.hu domain név az Ambach Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A xela.hu domain név delegálását az Ambach Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján, a svájci Institute Hyalual („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos a ’XELA’ megjelölést, kereskedelmi névként, védjegyként használja kozmetikai termékeire, és 2014. 11. 21-i elsőbbséggel kizárólagos jogosultja, az iratokhoz csatolt lajstromkivonat tanúsága szerint, az EUTM reg. 013482831 XELA EU szóvédjegynek, melynek oltalma Magyarországra is kiterjed.

 

A Panaszos hivatkozott a közösségi védjegyről szóló 207/2009 EK rendeletre, illetve a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. §-ra, illetve 27.§-ra, mely rendelkezések alapján - álláspontja szerint - a Panaszolt domain használata védjegybitorlást valósítana meg. Jelezte, hogy a védjegyjogosult a védjegy használatára engedélyt nem adott.

 

A Panaszos nézete szerint a xela.hu domain név összetéveszthető ’XELA’ védjeggyel, mivel a két megjelölés csupán a megkülönböztető képességgel nem rendelkező .hu országkódban különbözik. Az összetéveszthetőség alapján az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom valamilyen módon Panaszoshoz, illetve annak honlapjához kapcsolódik. Ez a következtetés teljes mértékben téves és félrevezető, és komoly károkat okozhat védjegy és a ’XELA’ márka jó hírneve tekintetében.

 

A Panaszos véleménye szerint a védjegy nagyfokú ismertségére és jó hírére tekintettel nagyon valószínű, hogy a Panaszolt ezen közismertséget és jó hírnevet próbálja a domain regisztrálásával rosszhiszeműen kihasználni, és ezáltal tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutni.

 

A Panaszolt válaszában előadta, hogy nem ismerik a XELA kozmetikai termékeket, nem tervezik annak forgalmazását, magyarországi terjesztését.

 

A XELA szó ALEX névből visszafele olvasva következik, családi okok miatt választotta a Panaszolt cég, a saját tervezésű és gyártású gyerekruházati kollekció márkanevének. A névhasználatra EU védjegybejelentést is tettek 25 és 35-ös áruosztályokban. A védjegybejelentés másolatát az iratokhoz csatolták.

 

A Panaszolt nem tartja valósnak a Panaszos által a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2-es pontra hivatkozással megjelölt összetéveszthetőséget, illetve visszautasítja a rosszhiszemű használatra, tisztességtelen gazdasági előny szerzésére való hivatkozást is, mivel az anti-age kozmetikai termékek célcsoport korosztálya nem egyezik meg a gyerekruhák célcsoportjával, illetve egy doboz kozmetikai szer és egy gyerek szabadidőruha vagy gyerekcipő olyan mértékben eltérnek egymástól, hogy egy átlagos fogyasztó pontosan látja, hogy nem egy kozmetikai cég weboldalán jár.

 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a gazdasági tevékenységébe tartozó ruházat másik áruosztályhoz tartozik, mint amire a Panaszos védjeggyel rendelkezik.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az alábbiak szerint osztja a Panaszolt okfejtését.

 

A Panaszos által hivatkozott védjegyjogosultság, a nizzai osztályozás szerinti 3, 5, és 10 áruosztályokban nyújt oltalmat számára, ugyanakkor a Panaszolt által forgalmazni kívánt termékek és szolgáltatások a 25 és 35 áruosztályokba tartoznak.

 

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint, az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (1)-(2) paragrafusai szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

A Vt 12.§ /2/ bek. c.) pontja alapján a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára „a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét”.

 

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.

A TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylése, amely tartalmazza a XELA védjegy karaktereit tekintettel arra, hogy a Panaszolt gazdasági tevékenysége nem érinti a Panaszos védjegyével lefedett áruosztályokat, nem minősül jogellenesnek illetve az áruk jellegének nagyfokú különbözősége miatt az összetéveszthetőség sem gyanítható.

 

A XELA szó kereskedelmi névként történő használatára, a védjegy belföldi jóhírnevére illetve a Vt 12.§ /2/ bek. c.) pontjába foglaltak alkalmazhatóságának bizonyítására a Panaszos, vonatkozó bizonyítékokat nem csatolt be, így a TT ezen jogszabályhelyre nem volt tekintettel. Az eset itt ismertetett körülményei egyébként pedig nem valószínűsítették a védjegy karaktereinek alapos ok nélküli használatát illetve megkülönböztető képességének tisztességtelen kihasználását.

 

Fentiekre tekintettel a TT nem látta akadályát a domain név Ambach Kft részére történő delegálásának.

 

A TT felhívja azonban a Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetőséget eredményezne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata mégis védjegybitorlást vagy tisztességtelen versenyt valósítana meg, az a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. március 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.