Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2017. (III. 13.) sz. Állásfoglalása

 

A velvetconsulting.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1016/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A velvetconsulting.hu domain név az igénylő ... részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A velvetconsulting.hu domain név delegálását ... magánszemély („Panaszolt”) kérte, amely ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos előadta, hogy kiadója a hazai internetes piacon meghatározó 'index.hu' oldalnak és a hozzá kapcsolódó "velvet.hu" oldalnak. A velvet.hu alatt található internetes magazin megjelölés, védjeggyel is védett (VELVET színes ábrás védjegy, lajstromozás kelte: 2008.12.03, jogerőre emelkedett: 2008.12.28, lajstromszám: 196210).

 

A Panaszos álláspontja szerint a delegálni kért domain név, az INDEX.HU Informatikai Zrt által, 2002 óta használt domain névhez megtévesztésig hasonlít (velvet.hu), a felhasználók az INDEX.HU Zrt. velvet.hu oldalát és az új velvetconsulting.hu domaint összetéveszthetik.

 

A Panaszos, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára hivatkozással kérte a Panaszolt részére történő domain regisztráció megtagadását. Véleménye szerint nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

A Panaszolt válaszában jelezte, hogy a velvetconsulting.hu domain alatt, indítandó vállalkozása keretében, képzésekkel, fejlesztésekkel, tanácsadással, tréningekkel, kapcsolatos információkkal találkozhatnak majd az interneten keresők, a célcsoportja cégek és fejlődésben/fejlesztésben érdekelt magánszemélyek. A weboldalon márciusban egy ingyenes képzéssorozat fog elindulni.

 

Álláspontja szerint a VELVET ábrás védjegy és a velvet.hu domain név egyáltalán nem összetéveszthető, a velvetconsulting.hu domain névvel.

 

Hivatkozott arra, hogy az interneten, a „velvet” szót is tartalmazó név alatt, jelenleg is számos, különböző szakterülettel foglalkozó weboldal működik, pl. www.velvetnyul.hupont.hu (állattenyésztés), www.blackvelvet.hu (partizenekar), www.velvet.mukorom.hu (szépségipar).

 

A Panaszolt nézete szerint védjegybitorlást nem követett el, illetve kijelentette, hogy az igényelt domain név alatt végezni kívánt tevékenysége nem érinti a védjeggyel védett illetve a velvet.hu weblap által gyakorolt tevékenységeket, így a jogsértés és megtévesztés lehetősége nem áll fenn.

 

Beadványa végén a Panaszolt nyilatkozatot tett, mely szerint, ha a jövőben az igényelt domain név alatt bárminemű olyan tevékenységet folytatna, amelyet jelenleg a velvet.hu (hírportál) képvisel, úgy vállalja a törvényes következményeket, beleértve a domain név törlését is.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint a „velvet” közszó megkülönböztető képessége vitatható. A velvet szó – különösen valamilyen szó előtagjaként – elsősorban annak minőségére, kiválóságára utal. A tárgyi domain szóösszetételről is megállapítható, hogy minkét tagja angol nyelvű közszó, a velvetconsulting nem azonos a Panaszos ábrás védjegyével, hanem a „velvet” közszó kiegészítését tartalmazza a „consulting” közszóval, az internet világában közhasználatú kifejezéssel, amely alapján a domain név közvetlenül nem hozható összefüggésbe a Panaszos tevékenységével.

 

Az ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain nevek általánosságban csekély megkülönböztető erőt biztosíthatnak, a domain használóinak számítaniuk kell arra, hogy pl. a „velvet” kifejezést számos esetben más személyek is jogszerűen használhatják domain név részeként, mint ahogy ezt a Panaszolt által kimutatott példák is igazolják.

 

A TT ismételten utal a bírói gyakorlatra, mely szerint „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztető jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek”(ld. BH1995. 567. „Akvaline”).

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint tehát a panaszolt domain, a Védjegytörvény alapján gyaníthatóan nem jogsértő a felhozott védjegyre nézve. A kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes.

 

A fent kifejtettek és az ügy iratai alapján nem igazolt, hogy a tárgyi domain használata a fogyasztókban kizárólag az INDEX.HU Informatikai Zrt „velvet.hu” weblapjára vonatkozó asszociációt indítana el, továbbá a "velvet.hu" és a "velvetconsulting.hu" domain nevek közötti, a karakterszámban, kiejtésben, írásmódban mutatkozó különbség miatt, a Tanácsadó Testület álláspontja szerint, nem valószínűsíthető az elgépelés illetve a megtévesztés lehetősége.

 

A fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint a velvetconsulting.hu domain ... részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. március 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.