Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 02/2015 (I.20.) sz. Állásfoglalása

 

Az st.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(966/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az st.hu domain név a Target Marketing Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az st.hu domain nevet a Target Marketing Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) 2014. december 17-én igényelte. Az igény ellen az St Kft (bejegyzés alatt), jelenlegi nevén Lerakat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a Panaszolt az ő cégnevével megegyező jelölésű domaint igényelt, melyre üzleti körében saját magának nagy szüksége lenne.

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy ők a domain igénylésekor a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjának megfelelően jártak el. Ez a pont az alábbiak szerint rendelkezik:

 

A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A Panaszolt elmondása szerint az igénylés napján eme kötelezettségének eleget téve meggyőződött arról, hogy nincs ilyen nevű cég a cégnyilvántartásban.

 

A Panaszolt kijelentette továbbá hogy a jövőre nézve nem fog olyan módon megtévesztő tartalmat közzétenni a vitatott domain webes felületén, mely azt a látszatot keltené, hogy az St Kft. (bejegyzés alatt) üzemelteti a domaint.

 

A Tanácsadó Testület az elektronikus cégnyilvántartás adatait megvizsgálva megállapította, hogy a Panaszos valójában csak a domain igénylés után, 2014. december 22-én változtatta meg nevét St Kft-re, mely névváltozás még mindig nem végleges.

 

A Tanácsadó Testület a Panaszos és a Panaszolt cégadatait megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a két cég tevékenységi köre eltérő, így a későbbi jogsértés sem valószínűsíthető.

 

A Tanácsadó Testület úgy véli, hogy érvényes cégnév esetén sem lehetne a panasznak helyt adni. A domain egyedi azonosításra szolgál, és bizonyos kontextusokban (például gazdasági tevékenység körében), névnek minősül. A névviseléshez való jogot a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. általános érvénnyel védelmezi. Részletesebb iránymutatást a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 3. § (2) bekezdése ad, amikor kimondja, hogy „a vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését.” Tehát a névjog sérelme csak azonos vagy hasonló tevékenységi kört végző cégek esetében vizsgálható. Mivel a jelen ügyben ez a feltétel nem áll fenn, a Panaszos cégnevére, mint jogosultsági alapra történő hivatkozása nem állja meg a helyét.

 

Mivel a delegálás gyaníthatóan nem valósít meg jogsértést és nem is megtévesztő, a Tanácsadó Testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 01. 20.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.