Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 02/2011. (II. 23.) sz. Állásfoglalása

A gumiabroncsexpress.hu és a gumiabroncsexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(840/2010 és 841/2010 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 840/2010. és 841/2010. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. február 23-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 A gumiabroncsexpress.hu és a gumiabroncsexpressz.hu domainek delegálására vonatkozó igény ... számára teljesíthető.

Indokolás: 

A gumiabroncsexpress.hu (840/2010) és a gumiabroncsexpressz.hu (841/2010) ügyek az Expressz Magyarország Zrt. kifogása alapján kerültek a Tanácsadó Testület elé. Tekintettel a kifogást tevő személyére és a két kifogás azonos jogalapjára a TT a két ügyet összevonva vizsgálta.

A Tanácsadó Testület az eljárás során megállapította, hogy a ... 2010. november 17-én nem prioritásos igénylést terjesztett elő a két tárgybeli domain névre. Az Expressz Magyarország Zrt. (a továbbiakban: panaszos) a két igénylés tárgyában 2010. november 23.-n benyújtott kifogással élt. A kifogásban előadta, hogy a panaszos több, mint húsz éve Magyarország egész területén felelős az expressz lapok kiadásáért és az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért. Az expressznek különösen nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa publikált nyomtatott és elektronikus hirdetési lapok által képviselt minőséget jelző a szakmai piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetői bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megőrizze. Hirdetési termékei szinte mindenkor az expressz illetve az expressz szót tartalmazó elnevezés és megjelölés alatt hozza forgalomba és reklámozza. Elektronikus hirdetési szolgáltatást nyújt továbbá más kapcsolódó domainek vonatkozásában is. A panaszos állítása szerint a fogyasztók az expressz szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekről, megjelölésekről az expresszre asszociálnak. A panaszos előadta továbbá, hogy az expressz szó védjegy (lajstromszám: 166680) vonatkozásában védjegyoltalommal rendelkezik, így A védjegyek és földrajzi árujelzők tilalmáról (helyesen: oltalmáról) szóló 1997. évi XI. törvény 12.§ értelmében védjegy használatára kizárólagos joga van. Álláspontja szerint az igénylő a tárgybeli domain neveket csak abban az esetben használhatná, ha erre a védjegyjogosult kifejezetten engedélyt adott volna, ilyen engedélyt azonban az Expressz Zrt. az igénylőnek nem adott. Mindezek alapján a szabályzat 2.2.2.a és c pontjára hivatkozva (gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő név választásának és használatának tilalma) kérte a domain delegálásának igénylő részére történő megtagadását.

A Tanácsadó Testület a kifogást megküldte az igénylőnek, aki 2010. december 9-én jutatta el az ISZT TT titkárágához válaszát. Ebben előadta, hogy egyéni vállalkozóként elsősorban gumiabroncsok értékesítésével, felszerelésével, cseréjével foglalkozik. Tevékenységét internetes kereskedelemmel bővíti, a már több mint két évvel ezelőtt regisztrált abroncsexpressz.hu, abroncsexpress.hu és felniexpress.hu domain neveket szeretné bővíteni tárgybeli domainekkel. Az expressz szó a tárgybeli domainekben utalás kíván lenni a gyorsan elvégzett munkára és a gyors házhozszállításra, amit a vállalkozás saját tulajdonú teherautóival teljesít. Az igénylő arra hivatkozott, hogy az általa végzett gazdasági tevékenység eltér a panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szereplő tevékenységi formáktól, más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versenyző szolgáltatásokra kívánja felhasználni. Mindezekre tekintettel kérte a delegálási eljárás folytatását.

A panaszos viszontválasz lehetőségével élve 2010. december 14-én kelt észrevételeiben előadta, hogy az általa fenntartott weboldalakon az autóalkatrész és a járműalkatrész kereskedelemmel illetőleg az ilyen alkatrészek felszerelésével és cseréjével kapcsolatos hirdetések nagy számban szerepelnek. Tekintettel arra, hogy hasonló illetőleg azonos termékekkel kapcsolatos szolgálatásókról van szó és az expressz.hu website-on kínált termékek, szolgáltatások között a gumiabroncsok is megtalálhatók, a tárgybeli domainnevek megtévesztőnek minősülnek és azokról a fogyasztók a panaszosra asszociálnak. Mindezek alapján ismételten kérték a tárgyebli domain nevek igénylésének visszautasítását.

A TT a panaszos egyes domain nevek igényelhetősége tárgyában benyújtott korábbi kifogásairól hozott állásfoglalásaiban már több ízben megállapította: önmagában az „expressz” védjegy nem jogosítja fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza (ld. e tekintetben a Tanácsadó Testület a „photoexpress.hu” regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában hozott 18/2010. (XI. 25.) sz. állásfoglalását a „cegesingatlanexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. állásfoglalását, illetve a „shoppingexpress.hu” és a „shoppingexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatos 14/2010. (IX. 9.) sz. állásfoglalást). Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhető meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A Tanácsadó Testület egyetért az igénylővel abban, hogy az „express” illetve az „expressz” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A jogellenességgel kapcsolatban a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. § b) bekezdése alapján a védjegyjogosult azzal szemben léphet fel, aki engedélye nélkül használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk ill. szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy mind a megjelölés, mind az igénylő előadása arra utal: amennyiben a domain alatt gazdasági tevékenységet végeznek majd, az valószínűleg közvetlen autóalkatrész-értékesítéshez kapcsolódik, így semmi nem utal olyan körülményre, amely miatt a fogyasztók majd összetéveszthetik a Panaszos megjelölésével, amelyhez a rendelkezésre álló információk alapján nem tartozik ilyen jellegű tevékenység. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint igénylő versenytársak lennének, mivel az érintett szolgáltatások különböznek.

A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó – döntő kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bővítve, melyek a védjegyoltalmi körbe tartoznak, vagy attól függetlenül esetleg megalapozzák a Panaszos jogos érdekét a névhez, mint kereskedelmi névhez. Ha a két vállalkozás más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengő szolgáltatásokat foglal magában, akkor általában nem vélelmezhető a jogellenesség.

A Tanácsadó Testület nem ért egyet Panaszos azon megállapításával, mely szerint a fogyasztók a kifogásolt domainről a Panaszos védjegyoltalma alatt álló „expressz” domainekre asszociálhatnak, és ezáltal a Panaszolt olyan látogatókat szerezhet, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást kívánták igénybe venni. A szolgáltatások között fennálló, fentebb leírt különbségek miatt nem valószínűsíthető, hogy a hirdetési szolgáltatások fogyasztói tévedésbe esnének a domain használata miatt. Ennek megfelelően a Tanácsadó Testület a Panaszos által hivatkozott megtévesztő jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. február 23.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.