Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  2/2007. (I. 08.) sz. Állásfoglalása

A citromali.hu. domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(725/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 725/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület (TT) a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. január 8-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

... igénylése nem teljesíthető a citromali.hu domain név vonatkozásában. Teljesíthető az igénylés a Sanoma Budapest Zrt. vonatkozásában.

 

Indokolás:

 

... („Igénylő”) 2006. szeptember 26-án kívánta regisztrálni a citromali.hu domain nevet . Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást. Kifogásában a Sanoma azt kérte, hogy a TT állapítsa meg, hogy a magánszemély igénylése megtévesztő és jogellenes jellege miatt nem teljesíthető, továbbá, hogy az a kifogással egyidejűleg benyújtott igénylés alapján a Panaszos részére delegálandó.

 

A kifogásban a Panaszos a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („a Versenytörvény”) 2.és 6. §-ra hivatkozott, továbbá arra, hogy a „citromail” kifejezésre jó hírnevet élvező, és az internetes közösség számára ismert védjeggyel rendelkezik.

 

Az Igénylő a TT megkeresése ellenére nem fejtette ki érveit arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatást tervez nyújtani a "citromali" domain név alatt. A TT azonban megjegyzi, hogy az Igénylő más, közismert szolgáltatók nevéhez hasonlító domain nevet is igényelt.

 

A TT megjegyzi, hogy a Versenytörvénynek a Panaszos által hivatkozott rendelkezései kizárólag versenytársi szolgáltatások vonatkozásában alkalmazhatóak.  Nem találta azonban fontosnak annak vizsgálatát, hogy az Igénylő és a Panaszos versenytársak-e, tekintve, hogy a TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztő. Ütközik a vonatkozó jogszabályok (így különösen a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. („Védjegytörvény”), a Versenytörvény (különösen a fogyasztók megtévesztésének tilalmát kimondó 8.§), továbbá a Polgári Törvénykönyv előírásaival, valamint az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztő lehet.

 

A TT szerint a fenti szabályok abban az esetben is alkalmazhatóak lehetnek, ha az igényelt domain nem teljesen azonos a védjeggyel illetve kereskedelmi névvel, hanem arra összetéveszthetőségig hasonlít. A TT külön értékelte, hogy a jelen esetben nemcsak a kiejtett hangalak hasonlít, hanem „elgépelés” is történhet a fogyasztók részéről.

 

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain név az Igénylő kezelésébe nem adható. Mivel a domain név kiadását a Panaszos egyidejűleg kérte, a TT nem látja akadályát annak, hogy az a Panaszos részére kerüljön delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. január 8.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.