Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 01/2019. (I. 22.) sz. állásfoglalása

 

A lutz-assekuranz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1050/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület (TT) megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A lutz-assekuranz.hu domain név az igénylő MKK Logistic Kft. részére delegálható.

 

INDOKOLÁS

 

A lutz-assekuranz.hu domain név delegálását az MKK Logistic Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen a VMD Versicherungsdienst GmbH („Panaszos”) meghatalmazással igazolt jogi képviselője - SBGK Ügyvédi Iroda - útján határidőben kifogást nyújtott be.

 

A Panaszos kifejtette, hogy a „LUTZ” megjelölést kereskedelmi névként, védjegyként, domain névként - www.lutz-assekuranz.eu domain név alatt - használja. A Panaszos előadta továbbá, hogy 1973 óta tevékenykedik a szállítási és logisztikai iparágban mind nemzeti, mind nemzetközi szinten biztosítja a biztosítási lefedettséggel kapcsolatos valamennyi kérdést, megbízható szolgáltatást nyújt és több európai országban is jelen van szolgáltatásaival, kirendeltségek, leányvállalatok ill. üzleti partnerek formájában.

 

Panaszos előadta, hogy kizárólagos jogosultja a 004564291. lajstromszámú 2005. július 28. napi elsőbbségű, 36. áruosztályban (biztosítási tevékenységekhez kapcsolódóan), bejegyzett „LUTZ” európai uniós szóvédjegynek - a tárgybani védjegy EUIPO online rendszeréből elérhető angol nyelvű lajstromkivonatát Panaszos mellékletként csatolta.

 

Panaszos előadta, hogy „LUTZ” márkaneve ismert és elismert hazánkban is szakmai körökben, ennek alátámasztására hivatkozott a www.simontrans.hu/hu/cegismerteto link alatt elérhető weboldal tartalomra.   

 

Panaszos jogi érvelése körében hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjára, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § valamint 27. § (1) bekezdésének rendelkezéseire. Továbbá utalt arra, hogy az EU 2017/1001 rendelete a Vt. hivatkozott rendelkezéseivel azonos szabályozást tartalmaz az európai uniós védjegyoltalom tekintetében.

 

Panaszos kifejtette, hogy álláspontja szerint a Panaszolt által igényelt domain név összetéveszthető a bejegyzett „LUTZ” védjegyével, mivel álláspontja szerint az csak a .hu országkódban különbözik, valamint az „assekuranz” szó is csak azt pontosítja, hogy a Panaszos szolgáltatásáról van szó. Hivatkozott továbbá arra, hogy álláspontja szerint az összetéveszthetőség kétséget kizáróan fennáll, tekintettel arra, hogy az igényelt domain név a „LUTZ” védjegyet teljes egészében magában foglalja. Nézete szerint a domain név alapján az átlagos szakmai fogyasztó arra a következtetésre juthat, hogy a honlap a Panaszoshoz vagy annak honlapjához kapcsolódhat. Panaszos kifejtette továbbá, hogy az ismertségére és jó hírnevére tekintettel is valószínűsíthető, hogy a Panaszolt tisztességtelen üzleti előnyhöz kíván jutni. Panaszos álláspontja szerint a domain név regisztrálása a fogyasztók megtévesztésének veszélyével járhat, emellett súlyosan sértené a Panaszos védjegyjogait, valamint jogos üzleti érdekét.

 

Panaszos utalt arra, hogy a Panaszolt részére védjegyhasználatra való jogosultságot nem adott, annak Panaszolt általi használatához nem járult hozzá, így a domain név regisztrálása esetén az igénylő gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, ezért bejelentése a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik. E körben utalt arra is, hogy álláspontja szerint a gyaníthatóan jogellenes jelleg megítélésekor az átlagos internet felhasználó szemszögéből kell kiindulni.

 

Panaszos az általa előadottakra tekintettel kifogásában kérte a DRSZ 9. pontjának értelmében a domainregisztráció felfüggesztését, valamint a további előírt lépések megtételét.   

     

Az eljárás során a Panaszolt nyilatkozatot nem tett.

 

A TT a DRSZ. 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta, mely alapján nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet keltő mivolta nem merülhet fel, erre a Panaszos kifejezetten nem hivatkozott - a TT így ezen kizáró okkal kapcsolatos vizsgálatot mellőzte.

 

A TT az EUIPO nyilvánosan elérhető online adatbázisában ellenőrizte a hivatkozott 004564291. lajstromszámú „LUTZ” európai uniós védjegy státuszát, ennek során megállapításra került, hogy a védjegy a 36. áruosztályban bejegyzett, annak kizárólagos jogosultja pedig a Panaszos, és a lajstrom használati engedélyre vonatkozó bejegyzést nem tartalmaz.

 

A TT megtekintette továbbá a Panaszos által hivatkozott www.simontrans.hu/hu/cegismerteto  link alatt elérhető weboldal tartalmat, mely lényegében a Simon Trans Kft. (Panaszostól és Panaszolttól eltérő harmadik személy) cégprofiljának ismertetése, a cég fő tevékenysége nemzetközi szárazföldi árufuvarozás. A hivatkozott honlaptartalom alatt az alábbi szöveg is olvasható „Szállításainkat a Wáberer és a Lutz biztosító biztosítja 1.200.000.- EUR -ig kiterjedően, a gyógyszeripari termékekre pedig az általános gyakorlattól eltérően külön biztosítással rendelkezünk, kilogrammonként 30 SDR értékben.”

 

A TT megállapította, hogy az igényelni kívánt domain név alatt tartalom nem érhető el.

 

A TT ezt követően a Panaszos által hivatkozott „LUTZ” európai uniós szóvédjegy és az igényelni kívánt domain név „lutz-assekuranz” országmegjelölés nélküli név egyezőségét vizsgálta. A TT által megállapításra került, hogy a Panaszos európai uniós szóvédjegyével az igényelni kívánt domain név, nem azonos és nem összetéveszthető. Az igényelni kívánt domain név tartalmazza ugyan a „lutz” szóelemet, melyhez azonban az „assekuranz” többlet szóelem is társul, mely már markáns eltérést eredményez a Panaszos bejegyzett „LUTZ” európai uniós védjegyétől. Az eltérés mind fonetikusan, mind vizuálisan megállapítható. Az igényelt domain név ezek alapján eltérő összbenyomást gyakorol az átlagos internethasználóra, az nem megtévesztő. Az átlagos magyar internethasználó számára ugyanis az „assekuranz” német nyelvű szóhoz nem társul jelentéstatalom, a szó átlagos megkülönböztetőképességgel rendelkezik. A TT kiemeli, hogy az átlagos internethasználó (átlagos fogyasztó) német nyelvtudása nem olyan mértékű, hogy az „assekuranz” szóelemet egyértelműen a biztosítási tevékenységgel, biztosításokkal - így a Panaszos tevekénységével- azonosítsa, vagy ahhoz társítsa. Erre vonatkozóan a Panaszos sem terjesztett elő konkrétumot. Az igényleni kívánt domain név első „lutz” szóeleme is hangsúlyos ugyan, de az „assekuranz” szóelem azt nyomatékosan megkülönbözteti a Panaszos hivatkozott európai uniós szóvédjegyétől. A Panaszos által  ismertsége körében hivatkozott www.simontrans.hu/hu/cegismerteto alatti honlap tartalom pedig egyrészt nem elegendő a hazai (sem uniós) ismertségének alátámasztására, másrészt csak azt támasztja alá, hogy a Lutz egy biztosító neve. Kiemelendő, hogy maga a Panaszos által előterjesztett hivatkozás is csupán „Lutz biztosító”-ként nevezi meg a Panaszost. A hivatkozott honlaptartalom egyéb eleme sem nem szolgál bizonyítékul arra, hogy a „lutz-assekuranz” összetett szóelemet az átlagos internethasználók a Panaszossal vagy szolgáltatásával társítanák. Mindezek alapján a TT nem látta megalapozottnak, hogy a domain név regisztrálása esetén gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő lenne.

 

A TT kiemeli továbbá, hogy a jogellenességet (védjegybitorlás gyanúját) csak a domain név igényléséhez kapcsolódó körülmények nyilvánvalóan tisztességtelen kihasználásának vagy a védjegy más módon történő nyilvánvaló megsértésének gyanúja esetén lenne megállapítható. A jelen esetben ilyen körülmény a TT eljárásában nem merült fel és ezért azt a TT nem is vélelmezheti.

 

A TT ezek után a Panaszos azon hivatkozását vizsgálta, hogy az igényelni kívánt domain név a Panaszos kizárólagos kereskedelmi neve-e. A TT megállapítja e körben, hogy a Panaszos a kereskedelmi névként történő használatra vonatkozóan bizonyítékot nem terjesztett elő. A Lutz márkanév ismertségére vonatkozóan a www.simontrans.hu/hu/cegismerteto alatti honlap tartalomra vonatkozó hivatkozás szintén nem elegendő. A TT megállapította továbbá, hogy a Panaszos jó hírnévének alátámasztására vonatkozóan bizonyítékot nem csatolt. A TT megállapította továbbá, hogy a Panaszos saját www.lutz-assekuranz.eu/ honlapján is csak LUTZ megjelölés szerepel, az „assekuranz” szóelem nélkül. A TT mindezekre tekintettel nem látja megalapozottnak azt, hogy az átlagos internethasználó (átlagos fogyasztó) a „lutz-assekuranz” szóösszetétellel kapcsolatban a Panaszosra ill. annak vállalkozására asszociálna.

 

A TT a jelen eljárásban a rendelkezésre álló adatok alapján nem tartja megalapozottnak, hogy az igényelt domain névvel megegyező karaktersor a Panaszos kizárólagos kereskedelmi neve lenne, vagy hogy annak más általi használata jogsértő vagy megtévesztő lenne.

 

A TT a Panaszos által hivatkozott a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat körében megjegyzi, hogy az eljárás időpontjában a www.lutz-assekuranz.hu domain név alatt tartalom nem volt elérhető, az igényelt domain alatti tartalom vizsgálata így nem volt lehetséges - nem merült fel semmilyen olyan adat, amelyről esetlegesen a versenyjogi szabályok megsértésére, az esetleges versenytársak közötti alkalmazhatóságra, tisztességtelen üzleti magatartásra vagy más jogellenes magatartás, megtévesztés gyanújára alappal lehetett volna következtetni.

 

Fentiekre és a rendelkezésre álló dokumentumokra, adatokra tekintettel a TT nem állapított meg a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. Mindezek alapján a TT úgy döntött, hogy a „lutz-assekuranz.hu” domain név az igénylő MKK Logistic Kft. részére delegálható.

 

A TT ugyanakkor felhívja a Panaszolt figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. pontja értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

A TT felhívja továbbá a Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetőséget eredményezne, illetőleg tartózkodjon a DRSZ rendelkezéseinek megsértésétől. Ezzel összefüggésben a TT kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata mégis védjegybitorlást vagy tisztességtelen versenyt valósítana meg, az a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Különösen a DRSZ 10.2. pontja alapján a domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a Panaszolt domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását kezdeményezheti az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2019. január 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.