Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 01/2018. (II. 13.) sz. Állásfoglalása

 

Az a-design.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1036/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az a-design.hu domain név az igénylő ... részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az a-design.hu domain név delegálását ... („Panaszolt”) kérte 2018. január 14. napján, amely ellen ... („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása jogellenes és megtévesztő helyzethez vezetne. E körben formailag többször a döntnöki eljárás szabályaira hivatkozott, mely hivatkozásokat tartalmuk szerint úgy lehet értelmezni, mint hivatkozás arra, hogy a delegálás a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjait sértené.

 

Panaszos az 159743. lajstromszámú, M9805240 ügyszámú „AT Design” színes ábrás védjegy jogosultja. A DRSZ 2.2.2 a) pontjába ütköző jogellenesség kapcsán a védjegy által biztosított kizárólagos használati jogra hivatkozott. Ennek alátámasztására felhívta az 1997. évi XI. tv. – a védjegytörvény – védjegybitorlásra vonatkozó rendelkezéseit, ezen belül is különösen az összetéveszthető megjelölések használatára vonatkozó rendelkezést, valamint a DRSZ 10.3. pontját („Jogviták intézése a delegálást követően”).

 

A DRSZ 2.2.2 c) pontjába ütköző megtévesztő jelleggel kapcsolatosan Panaszos hivatkozik a C-291/00. sz. „LTJ Diffusion” (Arthur et Félicie) ügyben hozott, 2003. március 20-i ítélet 50–54. pontjára, továbbá a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.722/2010/5, LB Pfv.IV.21.825/2010/4 „Veneton/VENORUTON” ügyben hozott ítéletére, valamint idézi az EUIPO Közös közleményét a fekete-fehér védjegyek oltalmi körével kapcsolatos közös gyakorlatáról.

 

Panaszos kifejtette, hogy a védjegye és a kért domain között összesen egy karakter különbség van, holott a magyar bírósági gyakorlat szerint cégnevek, védjegyek esetében a „különbözőség szükséges, de nem elégséges feltétele” legalább három karakter eltérés. Panaszos a Tanácsadó Testület döntései között végzett kutatási eredményei alapján azon bejegyzési kérelmek elutasítottságára hivatkozik, amelyek védjegyekhez kapcsolt toldalékok alkalmazásával kívánták a védjegyjogosultat megkerülni.

 

A Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztő vagy jogellenes volna.

 

A Panaszos által előterjesztett kifogásra reflektálva Panaszolt előadta, hogy a kérdéses domain név használatához jogos érdeke fűződik, illetőleg a kérelmezett nevet nem rosszhiszeműen igényelte. Az általa bejegyezni kívánt domain egy építészeti tervezéssel foglalkozni kívánó cég honlapja lesz. Panaszolt értelmezésében a „design” utótag tervezést, szerkesztést jelent, az „A” előtag pedig az „Architect” (építész) megjelölés rövidítése, utalva ezzel panaszolt végzettségére (építészmérnök, okleveles építész), csatolva a Pest Megyei Építész Kamarában való tagságát megjelölő képernyőképet.

 

Panaszolt cáfolja Panaszos azon észrevételét, miszerint az egyetlen karakter eltérés miatt akár elgépelés folyamán is Panaszolt oldalához irányítódna az, aki eredetileg Panaszost kívánta felkeresni, kiemelve, hogy Panaszolt domain nevében kötőjel is szerepel, valamint, hogy Panaszos domainje automatikusan átirányítódik az www.atasi.org/atdesign domain címre.

 

A Panaszolt az összetéveszthetőség kapcsán előadta, hogy a vállalkozása által használt logó, arculat, valamint a jogvita tárgyát képező domain név kapcsán használni szándékozott arculat és logó minden tekintetben eltér a Panaszos védjegyétől, ami alapján kizártnak tartja az összetéveszthetőséget.

 

A felhozott hivatkozások alapján a Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név, jelentéstartalmára vagy használatára nézve nem jogellenes és nem megtévesztő, így sem jogszabálysértés, sem a DRSZ pontjaiba való ütközés nem állapítható meg.

 

Tanácsadó Testület (TT) a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta, különösképpen, hogy a regisztrálni kívánt domain jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő-e.

 

Felhívja a Testület a figyelmet, hogy a Regisztrációs Szabályzat 10. pontja a delegálást követő jogvitákra vonatkozó szabályrendszer, a jelen ügyben pedig nem ez, hanem a 9. pont alkalmazandó [„9. Jogviták intézése a delegálást megelőzően (a Tanácsadó Testület eljárása)”].

 

Panaszos beadványával ellentétben a TT nem talált olyan körülményt, amely alapján Panaszolt gyaníthatóan védjegybitorlást követne el a domain regisztrációjával vagy használatával. Panaszos által hivatkozott ábrás védjegy oltalma nem terjed ki építészeti tervezési szolgáltatásokra, a domain nem lesz összetéveszthető a védjeggyel. A ’design’ szóelemnek egyébként is igen csekély a megkülönböztető képessége (és Panaszolt tevékenysége kapcsán ez mindenképp így van), ezért ez gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható szóelem. A delegálás fogyasztói szempontból feltehetően nem eredményez megtévesztő helyzetet, mert az a-design.hu domain célközönsége (építészeti tervezési szolgáltatást igénybe vevők) és a Panaszos domainjének célközönsége (informatikai hálózatok, rendszerek, eszközök minőségtanúsítása és védelme) a rendelkezésre álló adatok alapján teljesen eltérő.

 

Jogellenesség és megtévesztés híján a Panaszolt jó- illetve rosszhiszeműsége önmagában nem releváns (illetve nem értelmezhető) szempont.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a., sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. február 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.