Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 01/2014 (IV.17.) sz. Állásfoglalása

 

Az aquaphor.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(950/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti állásfoglalást.

 

 

Az aquaphor.hu domain az Agria Aqua Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A aquaphor.hu domain nevet (a továbbiakban: „Domain”) az Agria Aqua Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Igénylő”) igényelte 2014. március 24. napján. A Domain jogosultja korábban ... magánszemély („Panaszos”) volt. A Panaszos nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba valós és aktuális elérhetőségi adatok legyenek bejelentve és ezzel megsértette a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) 6.1. g) pontját.

 

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (továbbiakban „Nyilvántartó”) a Panaszost annak a nyilvántartásban feltüntetett levelezési címére postai úton megküldött, 2013. december 6. napján kelt tértivevényes levelében hívta fel első alkalommal, majd 2013. december 31-én második alkalommal, hogy a nyilvántartásban szereplő adatait 8 napon belül frissítse, mivel bejelentés érkezett a Nyilvántartóhoz, hogy az valótlan. A Panaszost adatfrissítésre felhívó postai küldemények mindkétszer visszaérkeztek a Nyilvántartóhoz, és a Panaszos egyébként sem frissítette adatait. A Nyilvántartó a DSZ 6.5 szakasza alapján a felhívást egyidejűleg a Regisztrátornak, a WEBműHELY Kft.-nek (továbbiakban „Regisztrátor”) is megküldte.

 

A Regisztrátor is többször sikertelenül kísérelte meg a Panaszossal való kapcsolatfelvételt annak bejelentett elérhetőségi címén. A rendelkezésre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy erre csak a Regisztrátor 2013. december 18. napján kelt levele kapcsán kerülhetett sor. A levélben a Regisztrátor a kapcsolattartási nehézségek miatt a Panaszos Domain delegálás-fenntartási szerződését 2014. január 31. napjával felmondta, valamint ismét megküldte részére a Nyilvántartó adatfrissítésre vonatkozó felhívását is.

 

Ezt követően a Domain delegálása visszavonásra illetve törlésre került, majd az Igénylő Domain delegálási igénnyel lépett fel 2014. március 23. napján. A Domain Igénylő részére 2014. március 24. napján delegálásra került.

 

Az igényléssel szemben a Panaszos 2014. március 31. napján panaszt terjesztett elő a Nyilvántartónál. Előadta, hogy a Nyilvántartó adatfrissítési felhívása csak ekkor jutott a tudomására, a nyilvántartásban feltüntetett magyarországi postai címe, neve a valóságnak megfelel, de időlegesen éppen nem tartózkodik Magyarországon. Álláspontja szerint a bejelentő rosszhiszemű volt és vélhetően tudomással bírt időközbeni külföldi tartózkodásáról. A nyilvántartásban szereplő adatait csak most tudná aktualizálni, a Domain delegálásának visszaállítását kérte.

 

Az Igénylő a panasszal kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint a Domainnel kapcsolatos eddigi eljárás a DSZ-nek megfelelt, a Nyilvántartó megkísérelte értesíteni a Panaszost, de mivel nem volt elérhető, a Domain visszavonásra került és a Panaszos a rendelkezésére álló 60 napon belül sem jelentette be elsőbbségi igényét a korábban az ő használatában álló Domainre. Véleménye szerint a 2014. március 31. napján kelt panasz elkésett, mivel addigra a delegálás már előrehaladott fázisban volt, amely nem adhat jogalapot a végleges delegálás felfüggesztésére. Rámutatott arra is, hogy a Panaszos tartósan külföldön tartózkodik.

 

Az Igénylő azt is előadta, hogy a Panaszos a Domaint egy éve nem használja, azon tartalom nem lelhető fel, továbbá az „aquaphor” kifejezés nemzetközi védjegyoltalom alatt áll, amelynek használatára csak az Igénylő rendelkezik engedéllyel, de a Panaszos nem. Ezért a Panaszos részére történő ismételt delegálás a DSZ vonatkozó rendelkezéseibe ütköző állapotot hozna létre.

 

A Tanácsadó Testület („TT”) megvizsgálta, hogy a Domain visszavonási eljárás a DSZ rendelkezéseinek megfelelően zajlott-e. A Regisztrátor és a Panaszos levelezéséből megállapítható volt, hogy a Panaszos elérhetőségi adatainak frissítését a nyilvántartásban hosszabb időn keresztül felróhatóan elmulasztotta, ezért a Regisztrátor a Domainnel kapcsolatos ügyekben a kapcsolatot vele nem tudta felvenni. Ezt erősítik a Panaszos nyilatkozatai is valamint panaszának 2013. március 31-i dátuma is.

 

A DSZ 3.3 pontja alapján a domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális DSZ feltételeinek. A DSZ 6.1 g) pontja alapján a delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha a domain-használó nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba valós és aktuális adatok legyenek bejelentve. A TT ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az általános polgári jogi jogelvek alapján mulasztásának jogkövetkezményeit Panaszosnak kell viselnie, ezek alól saját felróható magatartása nem mentesítheti. A TT nem tudta elfogadni a Panaszos a kézbesítésekkel kapcsolatos azon védekezését sem, hogy az eljárás átmeneti külföldi tartózkodása alatt került lefolytatásra, így azt nem tudta befolyásolni. Az ügyben az Igénylő által hivatkozott bizonyítékok ugyanis a Panaszos tartós külföldi tartózkodására utalnak. A tartós külföldi tartózkodás esetén a TT álláspontja szerint elvárható a Panaszostól, hogy aktuális, valós külföldi elérhetőségi adatait a nyilvántartásba bejelentse.

 

A TT ezért megállapítja, hogy a Panaszos adatai bejelentésének elmulasztásával megsértette a DSZ 6.1 g) pontjába foglalt rendelkezéseket és a bejelentés alapján – az adatok aktualizálására való felhívást követően – a Domain visszavonására irányuló eljárás a DSZ 6.5. rendelkezéseinek megfelelően került lefolytatásra. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy a Regisztrátor a Panaszos domain-delegálási szerződését 2014. január 31. napjával felmondta. A DSZ a 6.1 e) pontja alapján a delegálást a Nyilvántartó akkor is visszavonja, ha a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött. Mivel a Panaszos a számára rendelkezésre álló határidőben a Regisztrátor figyelmeztetése ellenére nem kötött szerződést a delegálás fenntartására a rendelkezésére álló határidőn belül, ezért a delegálás visszavonásának a DSZ 6.1 e) pontja alapján is helye volt.

 

Mindezekre figyelemmel a TT álláspontja szerint nem volt akadálya a Domain visszavonását követően annak az Igénylő részére történő delegálásának.

A fentieken túl a TT Igénylő előadásával egyezően megállapította, hogy a vitatott domain név megegyezik a 888095 lajstromszámú AQUAPHOR nemzetközi szóvédjeggyel, amely használatára vonatkozó jogosultságát az Igénylő okirattal megfelelően igazolta, míg a Panaszos semmilyen, a védjegy jogszerű használatára vonatkozó bizonyítékot nem csatolt panaszához. A védjegy használatára vonatkozó jogosultság hiánya tehát a DSZ 2.2.1. és 2.2.2. a) pontja alapján a Domain Panaszos részére történő ismételt delegálását kizárja.

 

Az Igénylő a már visszavont Domainre vonatkozó regisztrációs eljárást időrendben elsőként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba, sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására, ezért a delegálás teljesíthető.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúan fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. április 17.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.