Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 01/2009. (I. 19.) sz. Állásfoglalása

A sonicwall.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(781/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 781/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. január 19.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Rencal Kft. a sonicwall.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető. itSun Security Kft. igénylése teljesítésének jogi akadálya nincs.

 

Indokolás:

A sonicwall.hu domain név iránt a Rencal Kft. (Budapest, Dayka tér 4.) 2008. szeptember 12. napján nyújtott be nem prioritásos igénylést. A kéthetes várólistán való közzétételt követően az igényléssel szemben a biztonsági szolgáltatásokkal foglalkozó itSun Security Kft. (Budapest, Vas Gereben utca 5.) élt ellentmondással, kérte továbbá a tárgybeli domain név részükre történő delegálását.

Mint azt az itSun Security képviselője, Edelényi András a kifogásban előadta, a név részükre történő delegálásának igényét a SonicWALL nemzetközi informatikai biztonsági szolgáltatásokat fenntartott gazdálkodó szervezettel való, hosszú idő óta zavartalanul működő kapcsolatukra alapozták. A Gyártóval még panaszos jogelőde, a HIS Software Kft. lépett kapcsolatba, több éve képviselik a gyártót a hazai piacon, sőt, a sonicwall.hu domain korábbi regisztrációjaként is ők jártak el megbízottként, technikai kapcsolattartói személyként. Az itSUN Security Kft. ma a SonicWALL Gold Partner minősítésű magyar viszonteladója, a hazai értékestésítések 60-70 %-át ők látják el. Az eljárás során kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a SonicWALL Inc. a Sonicwall szóvédjegyre a 00149424 lajstromszámmal kiadott közösségi védjegyoltalommal rendelkezik

Beadványukhoz a későbbiekben regisztrátoruk útján csatolták  SonicWALL Lengyelországi és Közép-Kelet-Európai területi menedzsere, Marciej Pagorzeleski úr aláírásával kiállított, 2008. november 4.-ékn kelt azon nyilatkozatot, mert egyrészt tanúsította a két cég közötti huzamos és gyümölcsöző, aranypartneri státussal elismert üzleti kapcsolat fennállásának tényét megerősítette, majd – a névhasználattal kapcsolatban a Rencal Kft.-vel kialakult vitára közvetlenül is utalva – a „brand’ feletti jogokkal rendelkező szervezetként formálisan is felhatalmazta itSUN Security Kft.-t a SonicWALL.hu domain név magyarországi regisztrációjára és használatára.

A panaszos kifogását a Tanácsadó Testület Titkársága 2008. szeptember 18.-án regisztrátora útján küldte meg az igénylőnek, s ebben kérte az igénylést alátámasztó dokumentumok megküldését, illetőleg felhívta a figyelmet a panasz véleményezésének lehetőségére. A Rencal Kft. ügyvezető igazgatója a panaszra adott válaszában előadta, hogy cégük – hasonlóan a itSun Security Kft.-hez – üzleti kapcsolatban áll a SonicWLL Inc.-el. E kapcsolatra tekintettel nyújtottak be igénylésüket majd az tapasztalták, hogy ezt követően egy nappal később ugyanezen név vonatkozásában az itSun Security Kft. is nem prioritásos igényléssel élt. Álláspontjuk szerint a két igénylés esetében az időbeni elsőbbség elvének kellene érvényesülnie (Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2).

A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a szóban forgó domain név egy olyan, nemzetközileg ismert márkanév ill. a közösségi védjegyoltalom alatt álló kifejezés, melynek a használatát megalapozó alanyi joggal sem itSun Kft.-nek, sem a Rencal Kft. nem rendelkezik.  Mindketten a név vonatkozásában rendelkezési joggal bíró Sonicwall Inc. magyarországi viszonteladói, egymás piaci versenytársai, melyek közül azonban kizárólag itSUN Security Kft. kapott a jogtulajdonostól  felhatalmazást a domain név magyarországi regisztrációjára és használatára.

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdése alapján a védjegy használatára kizárólagos joga a védjegy jogosultjának van, e jogát azonban a törvényben meghatározott feltételekkel harmadik személyek részére átengedheti. A névhasználatot úgy a panaszos, mint a panaszolt üzleti tevékenysége során, ugyanazon szolgáltatások értékesítésekor, versenytársakként kívánja megvalósítani.

A védjegy domainkénti használatára a jogosult az eredeti igénylést benyújtó Rencal Kft.-nek engedélyt nem adott, a domain név az igénylő részére történő esetleges regisztrálása gyaníthatóan védjegybitorlást valósítana meg, a tárgybeli igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 a.) pontjába való ütközés (jogellenesség) miatt nem lenne lehetséges. Ugyanakkor a panaszos rendelkezik ilyen, a jogosult által őt a regisztrációra és névhasználatra feljogosító felhatalmazással, igénylése teljesítésének tehát jogi akadálya nincs.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. január 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.