Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 01/2003. (I.07.) Állásfoglalása

a sorstalansag.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 619/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. január 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok “igen” szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain név nem delegálható sem az Adatnet Kft, sem az Magic Media Rt. részére, tekintve, hogy az kizárólag a szerzői jog jogosultja hozzájárulásával delegálható.

 

Indokolás:

1. 2002. október 15-én az Adatnet Kft. regisztrátora, a Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. útján nem prioritásos igénylést nyújtott be a www.sorstalansag.hu domain név vonatkozásában. 2002. október 20.-án ugyanezen név vonatkozásában a Magic Media Rt. képviseletében és eljárási meghatalmazásával a Centralnet Bt. regisztrátor útján DVM Systems Kft. is igénylést nyújtott be, egyben a Magic Media Rt. az Adatnet Kft. igénylése ellen kifogással élt. A kifogásban előadta, hogy a társaság rendelkezik Kertész Imre író Sorstalanság c. regényének megfilmesítési jogával, dolgoznak a film előkészítésén, s a tárgybeli domain név használatba vételére a film további munkáihoz az érdeklődők tájékoztatása végett elengedhetetlenül szükségük van. A kifogáshoz csatolták a Rowohlt Verlag GmbH (mint a Kertész Imre regényének megfilmesítési jogával kizárólagosan rendelkező német kiadói vállalkozás), valamint az MTM Cineteve és a Magic Media Rt., mint az e jogokat szerződés alapján megszerző felek közötti megállapodásokat és nyilatkozatokat. 2002. október 25-én a Centralnet Bt. a kifogást a TT elé terjesztette. A Tanácsadó Testület titkársága útján 2002. november 4.-i keltezéssel tájékoztatta a Port Kft.-t, mint az igénylő Adatnet Kft. regisztrátorát, hogy az igénylés ellen kifogást jelentettek be, s felhívta a névhasználati jogosultságát igazoló dokumentumok becsatolására. Ilyen dokumentumot az Adatnet Kft. nem tudott felmutatni, 2002. november 12.-én levelében arra hivatkozott, hogy sorstalansag.hu, illetőleg hontalansag.hu domain nevek alatt egyes európai kisebbségekkel kapcsolatos honlapot kíván elindítani. Álláspontjuk szerint a “sorstalanság” szó nem tulajdonnév, nem személynév, Kertész Imre regényének címe az Szjt. 16. § (2) bekezdése alapján mint a mű sajátos címe sem rendelkezhet jogi oltalommal, miután a törvényben meghatározott követelménynek, az eredetiségnek nem felel meg. Igénylése fenntartása mellett kérte a Magic Media Rt. kifogásának elutasítását.

2. A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a Sorstalanság c. regény címe megfelel-e szerzői jogi védelem sajátos követelményének. Az Szjt. 16. §  (1) értelmében a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető. Az Szjt. 16. § (2) szerint a szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint annak megállapításakor, hogy valamely, a mű címéül választott kifejezés megfelel-e a sajátosság követelményének a Szerzői Jogi Szakértő Testület irányadó szakvéleményei, valamint a vonatkozó bírósági gyakorlat és a kialakult jogirodalmi értelmezés figyelembe vételével kell eljárni.

A mű címe: a mű gondolati üzenetének sűrítménye. Az Szjt. 16. § (2) bekezdésében megfogalmazott rendelkezés a szerző és a mű kapcsolatának személyiségi jogi alapú védelmét szolgálja: az alkotónak a létre hozott alkotáshoz (és az alkotás felhasználásának engedélyezéséhez) fűződő sajátos és kizárólagos viszonyát ismeri el. A jogirodalom irányadó álláspontja szerint a szerzői jogvédelem csak a “sajátos” címeket illeti meg, ez a kritérium összecseng a szerzői jogvédelem alapját képező “egyéni, eredeti jelleg” meglétének szükségességével, attól némiképp mégis különbözik. Egy mű címe ugyanis nem csak úgy válhat sajátossá, és így védetté, hogy önmagában különösebben egyéni, eredeti jellege lenne. A műcím és a szerző személye közötti, jogvédelmet kiváltó sajátos kapcsolat adott esetben a TT. álláspontja szerint kétséget kizáróan megállapítható.

Ugyanakkor, a TT azt sem vitatja, hogy a regény sikerére illetve a filmmel kapcsolatos várakozásokra tekintettel a "sorstalanság.hu" domain név nemcsak a regénnyel hanem mindazokkal az alkotásokkal is összekapcsolódik, amelyek a regényből készülnek. E kereskedelmi értékkel is bíró művek tekintetében a szerzői jogi védelem mellett párhuzamos jogi oltalmat biztosít a szerző illetve az általa meghatalmazott vállalkozások számára a versenyjog is. A mű ugyanis olyan közismertséget szerzett, amely alapján a cím illetve a szerző említése önálló üzleti illetve reklám értékkel bír.

A fentiek alapján, — és különös tekintettel a fogyasztók megtévesztésének és a jellegbitorlás versenyjogi tilalmára — a regisztrátoroknak különleges figyelemmel kell eljárnia a domain név delegálásakor. A szerző hozzájárulásának hiányában történő delegálás esetén ugyanis nemcsak a szerző személyhez fűződő joga sérülhet, hanem a szerző (illetve az általa meghatalmazott üzleti vállalkozások) versenyjogi sérelmet is szenvedhetnek.

Ugyanakkor a megfilmesítés kizárólagos jogával rendelkező vállalkozás (Magic Media Rt) azonban nem csatolt arra vonatkozó igazolást, hogy a szerzői jog jogosultja, a domain név használatához is hozzájárult volna. A TT álláspontja szerint a megfilmesítési jog kizárólagos megszerzése, önmagában nem jelenti a jogosult hozzájárulását a műve címének bármilyen célú (üzleti) használatához.

A fentiek alapján tehát a domain név delegálása jogszabályba (Szjt. 16. § (2) bekezdés; Tpvt. 6.§, 8.§ (2) bekezdés) ütközik, amennyiben az igénylő nem csatolja a szerző kifejezett hozzájárulását a domain név delegálására.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. január 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.