Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 102/2001. (XI. 21.) Állásfoglalása

a 4524700.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 599/2001. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. november 21-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 6 "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A 4524700.hu domain név ... igénylő részére regisztrálható. A GTS-DataNet Kft. igénylése - mint időben későbbi nem prioritásos igény - nem teljesíthető.

Indokolás:

... igénylőnek, a 4524700.hu domain név vonatkozásában 2001. április 9-én benyújtott nem prioritásos igénylését a GTS-DataNet Kft. saját nevében a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé, egyúttal bejelentette igényét a domainnévre. A TT elé utalás indokaként 2001. július 9-ikén kelt levelében kifejtette, hogy a domainnév telefonszámként értelmezve a GTS-DataNet Kft. tulajdonában lévő internet szolgáltatók központi ügyfélszolgálati telefonszáma.

Az igénylőt a GTS-DataNet Kft. 2001. június 27-ikén közvetlenül megkereste, hogy indokolja igénylését ill. kezdeményezte a vita TT elé utalás nélkül történő rendezését. A TT is felkérte titkársága útján Igénylő regisztrátorát, az Interdotnet Magyarország Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Válasz egyik megkeresésre sem érkezett.

A TT a kérdés elbírálása során két szempontot vett figyelembe:

Egyrészről a TT vizsgálta, hogy ha a domainnévben szereplő szám önmagában értelmezhető telefonszámként is, mennyiben függ ez össze a szám domainnévkénti alkalmazásával. A TT véleménye szerint a telefon és az Internet (domainnevek esetében a WWW) alapvetően eltérő kommunikációs formák. Ez a különbözőség vonatkozik a két forma azonosítóinak felhasználására is. A TT véleménye szerint ezért kicsi a valószínűsége annak, hogy a domainnevet az internetező közönség telefonszámként is figyelembe venné, azt a GTS-Datanet Kft-vel kapcsolatba hozná és használná.

A felmerülő következő kérdés az, hogy ha a domainnevet esetleg néhányan majd telefonszámként is értelmezik, mennyiben sérti ez a GTS-Datanet Kft. érdekeit ill. akadálya lehet-e ez a domain regisztrációjának. A TT véleménye szerint a domain regisztrációja nem tagadható meg olyan indokkal, amely a jövőbeli felhasználásra vonatkozó bizonytalan becslésen alapul. A TT véleménye szerint a jelen ügyben a telefonszámkénti felhasználás és különösen annak jogsértő ill. jogos érdekbe ütköző volta ilyen bizonytalan, a jövőbeli felhasználásra vonatkozó prejudikáció, ami nem lehet akadálya a domain regisztrációjának. Természetesen, ha az igénylő bármilyen módon visszaél a domainnév és az említett ügyfélszolgálati szám közötti esetleges összefüggéssel, az a domain regisztráció felfüggesztését ill. törlését vonhatja maga után.

Mindezek alapján a TT véleménye szerint a 4524700.hu domainnév ... részére regisztrálható, a GTS-DataNet Kft. igénylése pedig - mint időben későbbi nem prioritásos igény - nem teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. november 21.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.