Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 101/2001. (XI. 21.) Állásfoglalása

a 197.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 596/2001. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. november 21-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 4 "igen" szavazatával, 2 ellenszavazattal elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A 197.hu domain név ... részére nem regisztrálható.

Indokolás:

... igénylőnek, a 197.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését az Axelero Rt. a Matáv Rt. panasza alapján a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként Matáv Rt. 2001. június 26-ikán kelt levelében kifejtette, hogy a domainnév harmadik személy által történő használata teljes mértékben megtévesztő lenne és "a Matáv Rt. által üzemeltetett speciális tudakozó (197) számára hivatkozással a cég alapvető érdekeit sértené".

2001. június 28-án kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, az InterWare Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ennek alapján ... igénylő 2001. július 4-ikén kelt nyilatkozatában kifejtette, hogy a domainnév használata "197.hu Betéti Társaság" nevű cége számára elengedhetetlenül szükséges. Hivatkozott továbbá arra, hogy a 197-es szám a katolikus hitvallásban rendkívül nagy jelentőséggel bír a 197. tanítás kapcsán. Minthogy ... részben ismeretterjesztő tevékenységgel is foglalkozik, így választotta e könnyen megjegyezhető, ugyanakkor szimbolikus domainnevet. Az igénylő hivatkozott továbbá arra, hogy a Matáv Rt. teljesen más területen használja a 197-es számot, valamint hogy az semmiféle jogvédelem alatt nem áll.

A TT elsődlegesen megállapítja, hogy a magánszemély által benyújtott igénylést nem lehet a magánszemély tulajdonában álló cég neve alapján vizsgálni. A cégnévnek a Regisztrációs Üzletpolitikai Irányelveknek megfelelően képzett domainnév esetében prioritásos igénylés, illetve épp az adott cég nevéhez fűződő kizárólagos jog megsértése esetén van jelentősége. A fentiek szerint például a 197.hu Bt. a Regisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek alapján prioritással igényelheti "197hu.hu" domain nevet. A TT megjegyzi továbbá, hogy a regisztrátor Interware Kft. által 2001. szeptember 7-ikén pótlólag megküldött cégiratokból kitűnően a fent említett cég névváltozás bejegyzése iránti kérelmét csak a domain igénylést és a fent idézett nyilatkozatot követően, 2001. július 10-ikén nyújtotta be az illetékes cégbírósághoz.

A TT véleménye szerint a 197 a Matáv Rt. által gazdasági tevékenysége körében használt, azzal szorosan összefüggő kereskedelmi név, amelyet a cég már ... domain igénylését megelőzően bevezetett. Mint széles körben ismertté vált kereskedelmi név, a 197 a távközlés, információszolgáltatás körében nem szorul külön nyilvántartásba vételre. A TT 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalása is rámutat, hogy "azon kereskedelmi nevek vonatkozásában, amelyek nem alapoznak meg prioritásos igényt, megállapítható, üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Az ezzel ellentétes magatartás jogszabályt, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. tv. 2. §-át sértheti."

Ennek alapján jogellenes volna a 197.hu domainnév használata ... által, mivel azt saját nyilatkozata szerint is részben gazdasági tevékenység körében kívánja használni, amely használat sértené a Matáv Rt-nek az általa bevezetett kereskedelmi név kizárólagos használatához fűződő jogát.

A TT hangsúlyozza, hogy a jelen állásfoglalás kizárólag a fenti konkrét ügyre vonatkozó álláspontját tükrözi.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többségi szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. november 21.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.