Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 99/2001. (X. 03.) Állásfoglalása

A renaultarrabona.hu és renault-arrabona.hu domainnevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (603/2001. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 603/2001. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. október 3-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A renaultarrabona.hu és renault-arrabona.hu domainek nem delegálhatók a Different Internet Services Informatikai Kft. számára. A renaultarrabona.hu és a renault-arrabona.hu domainek az Arrabona Autóház Kft. számára delegálandók.

 

Indokolás:

 

A 603/2001. sz. ügyben a Wonderline Rt. mint az igénylést vitató Arrabona Autóház Kft. regisztrátora a Different Internet Services Kft. (regisztrátor: DataLink Kft.) által a renaultarrabona.hu és a renault-arrabona.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényt utalta a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén 2001. augusztus 13-án kiküldött levelében felkérte Igénylő regisztrátorát, a DataLink Kft-t, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A Regisztrátor a megadott határidőn belül írásban közölte véleményét.

A Different Internet Services Kft. által a renaultarrabona.hu és renault-arrabona.hu domainek vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylések 2001. július 23-án kerültek nyilvántartásba. A Wonderline Rt. 2001. augusztus 3-án kelt levelében kérte a domain ügyfele, az Arrabona Autóház Kft. számára történő "megítélését" - indokolása szerint az Arrabona Autóház Kft. a Renault hivatalos és kizárólagos győri márkakereskedője, s ezért a Different Internet Services Kft. általi használat megtévesztő lenne. A DataLink Kft., a Different Kft. regisztrátora a TT Titkárságának felhívására küldött válaszában úgy nyilatkozott, hogy ügyfele - amely győri székhelyű - használt autó kereskedelemmel is foglalkozik, s az interneten aktívan meg kíván jelenni. A domainnévvel az általa is árusított használt gépjárművek márkájára, valamint arra utal, hogy győri telephelyű, székhelyű cégről van szó: az Arrabona Győr római kori elnevezése, és az üzleti életben gyakran használatos Győr szinomímájaként. Az igénylő regisztrátora szerint az igénylést vitató cég nem jogosult kizárólagosan a domain használatára, a domain ügyfele általi használata nem lenne megtévesztő, s az igénylést vitatónak a domaindelegálás liberalizációja óta eltelt időben lehetősége lett volna "a domainnevek zökkenőmentes delegálására".

 

A TT rendelkezésére álló cégnyilvántartási adatokból az derül ki, hogy a Different Internet Services Kft. tevékenységi körei között a gépjármű-kereskedelem nem szerepel.. A cégnyilvántartás adatai szerint az Arrabona Autóház Kft. tevékenységi körei között szerepel a gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 50.10). A Renault Hungária Kft. által fenntartott http://www.renault.hu honlapon 2001. szeptember 7-i állapot szerint az Arrabona Autóház Kft. egyedüli győri márkakereskedőként szerepel.

A RENAULT megjelölés a Renault SA mint jogosult számára a Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban nemzetközi bejelentés alapján lajstromozott védjegy, amely vonatkozásában a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom Magyarországra is kiterjed. A 224502 lajstromszámú védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 7., 8. és 12. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak, míg az 533627 lajstomszámú védjegy árujegyzékében a 35-42. áruosztályba sorolt áruk és szolgáltatások szerepelnek. A TT 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint alkalmazásában a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegynek minősül a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és a hozzá kapcsolódó Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban nemzetközi bejelentés alapján a WIPO Nemzetközi Irodájánál lajstromozott védjegy is, feltéve, hogy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom a megállapodás és a jegyzőkönyv értelmében Magyarországra is kiterjed.

A TT álláspontja szerint a megjelölés a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának alkalmazásában belföldön jó hírnevet élvező védjegynek minősül.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.). A törvény nem határozza meg kimerítően a védjegyhasználat módjait, azokra csupán példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. § (3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az Interneten folytatott tevékenységgel, s a használati módokról - szintén nem taxatív - felsorolást is adott: "[…] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domainnévnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történő üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg. Különösen így van, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül. Hasonlóképpen védjegybitorlásnak minősülhet, ha a versenytárs fogyasztóit az ő védjegyét tartalmazó domainnév jogosulatlan használatával kívánják "átcsábítani". Nemkülönben védjegybitorlásnak számít, ha a jóhírnév védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét olyan módon kívánják tisztességtelenül kihasználni a gazdasági tevékenység körében, hogy a védjeggyel egyező vagy azzal összetéveszthető domainnév használatának megszüntetését, a domainnévről való lemondást vagy annak átruházását a védjegyjogosult vagy más által fizetendő ellenértéktől teszik függővé".

 

A TT rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a Different Internet Services Kft. igénylő gazdasági tevékenység körében kívánja használni a domaint. Mivel belföldön jóhírnevet élvező védjegyről van szó, e használat ellen a védjegyjogosult a Vt. 12. § (2) bek. c) pontja alapján akkor is felléphet, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos ill. azokhoz nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, ha a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét; adott esetben azonban a rendelkezésre álló információk szerint a 224502 lajstomszámú védjegy árujegyzékében szereplőkkel azonos áruk - gépkocsik - kapcsán történne a védjegy használata; ezen túl bármely, interneten nyújtott szolgáltatás hasonló a 533627 lajstromszámú védjegy árujegyzékében szereplő, a 38. áruosztályba sorolt szolgáltatásokhoz.

A TT vizsgálta a Vt.-nek a védjegyoltalom korlátairól szóló rendelkezéseit is, és úgy találta, hogy a szóban forgó esetben nem alkalmazható a Vt. 15. § b) vagy c) pontja, mivel a használat nem az "üzleti tisztesség követelményeivel összhangban történne" - a renaultarrabona.hu és renault-arrabona.hu domain használata ugyanis kifejezetten a helyi márkakereskedő elnevezésére utal azon Magyarországon széles körben elterjedt névhasználati gyakorlatra tekintettel, amely szerint első helyen a forgalmazott márka, majd a márkakereskedő sajátos elnevezése áll. A szóban forgó esetben a védjegy jogszerű használatához a védjegyjogosult hozzájárulására van szükség. Emellett a TT álláspontja szerint a RENAULT megjelölésből és az Arrabona névből képzett szóösszetétel arra utal, hogy a védjegyjogosult által kínált áruk, szolgáltatások érhetők el az adott címen, az Arrabona cégnevű márkakereskedésen keresztül. Mivel a győri márkakereskedő cégnevében valóban hangsúlyos elem az "Arrabona" megjelölés, ezért a Testület álláspontja szerint a domain más általi használata az autókereskedés körében nem csak a védjegyjogot sértené, hanem - érdemi piaczavaró határára tekintettel - a 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettek szerint a versenyjogot is.

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a renaultarrabona.hu ill. renault-arrabona.hu domain használata a Different Internet Services Informatikai Kft. részéről a hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. a) pontja alapján használatára nézve gyaníthatóan jogellenes ill. c) pontja alapján megtévesztő lenne, így az igénylő által a domainnév nem választható.

Mivel az időrendben elsőként benyújtott igény nem teljesíthető, a Testület az Arrabona Autóház Kft. másodikként benyújtott igényét vizsgálta. A Testület rendelkezésére álló adatok szerint valószínűsíthető, hogy az Arrabona Autóház Kft. a Renault hivatalos győri márkakereskedője, ezért a számára történő delegálás a Testület szerint gyaníthatóan nem jogellenes ill. megtévesztő, ezért nem ütközik a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek rendelkezéseibe. A domainek az Arrabona Autóház Kft. számára delegálandók. A TT felhívja az Arrabona Autóház Kft. figyelmét, hogy a védjegyjogosulttal való kapcsolatának megszűnése esetén a további használat jogellenes lehet, s ilyen esetben a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 5.1. e) pontja alapján a domainek felfüggesztésére vagy visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 4/2000 (V.10), a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

 

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. október 3.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.