Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 93/2001. (VIII. 29.) Állásfoglalása

Az artzmodel.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 597/2001. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az artzmodel.hu domain név az Art'z Modell Kft. részére adandó kezelésbe.

Indokolás:

Az artzmodel.hu domain név vonatkozásában 2001. június 1.-én a Soundtrends Média Kft. (nevében eljárt: A.H. David Doherty), illetőleg A.H. David Doverty magánszemélyként terjesztettek elő nem prioritásos igényt. Az igénybejelentés időpontjában az artzmodell.hu domain név már az Artz Modell Kft. számára kezelésbe adásra került. Tekintettel arra, hogy a Soundtrends Média és A.H. David Doverty nem priroritásos igénylései ellen az Artz Modell Kft. 2001. június 14. napján kifogással élt (egyben a domain név vonatkozásában nem prioritásos igényt is előterjesztett), regisztrátora, az Interdotnet Magyarország Kft. az ügyet a TT elé utalta, kérve, hogy a Tanácsadó Testület a név delegálhatósága tárgyában foglaljon állást.

A TT. Titkársága útján 2001. június 21. napján kelt levelében kérte fel a Soundtrends Media Kft.-t, illetőleg A.H. David Doverty regisztrátorát, az Axelero Rt.-t, hogy ügyfelétől - akinek igénylése ellen kifogást jelentettek be - a névhasználati jogosultságát megalapozó dokumentumokat szerezze be. A levélben szerepelt az a figyelmeztetés, hogy amennyiben ez 14 napon belül nem történik meg, úgy a TT a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését.

A Soundtrends Media Kft. nevében a cég ügyvezető igazgatója válaszolt. A névhasználati jogot igazoló okiratot nem csatolt, arra hivatkozott, hogy a fantáziaszó használatát a cég idegen nyelvű tagja kezdeményezte. Ilyen nevű cégről nem tudnak, a név előzetes ellenőrzése részükről megtörtént, megállapították, hogy a domain nevet még senki sem regisztrálta. Cégük design-al és modellezéssel foglalkozik, amit angolul egy l-el kell írni. Tervezendő honlapjukat főként külföldieknek adják meg. Az Art'z Modell Kft.-nek a név hasonlósága miatt nincsen joga akadályozni őket a név használatában, s ha ők mégis így gondolják, akkor nekik kellett volna regisztrálni a hasonló nevet.

Ezt követően artzmodel.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylések fenti szám alatt iktatott ügye a TT 2001. július 18-i ülésén bejelentésre került.

A TT. A következőket állapította meg: az Art'z Modell Ajándéktárgy és Divatáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-680296/6. sz. Végzésével rendelte el, a magyar piacon 1987 óta van jelen, az Artzmodell kifejezés vonatkozásában védjegyoltalmat kértek és kaptak (lajstromszám: 153.253).

A Tanácsadó Testület nem tud egyetérteni a Soundtrends Media Kft. által előterjesztett érveléssel: megállapítja, hogy az általuk igényelt domain név (egy betű eltéréssel) egyezik az Art'z Modell Kft. rövidített cégnevével, s a cég nevéből képzett, védjegyoltalomban álló kifejezéssel.

A védjegyoltalom tartalmát a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-a határozza meg:

(1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

(2) A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ

a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen

a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;

b) a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása;

c) szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;

d) a megjelölést hordozó áruknak az országba történő behozatala vagy onnét történő kivitele;

e) a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint

Védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.

A TT. megállapítja, hogy a Soundtrends Media Kft. által domain névként igényelt kifejezés a Soundtrends Media Kft. részére történő használatba adása sértené a Vt., fenti, 12. § (2) b./ pontjában foglaltakat, s így védjegybitorlást valósítana meg. Az adott ügy szempontjából a védjegyoltalom alatt álló kifejezés nizzai áruosztály szerinti besorolását a jogellenesség megállapíthatóságának szempontjából a TT azért nem vizsgálta, mert a Soundtrends Media Kft. maga nyilatkozott úgy, hogy design-al és modellezéssel foglalkozik, ami egyezik a védjegyjogosult alapvető tevékenységével, így a Vt. 12. § (2) bekezdése értelmében a védjegyet, vagy ahhoz hasonló kifejezést más gazdasági tevékenység körében csak a védjegyjogosult engedélyével használhatja. Ilyen engedélyt pedig a Soundtrends Media Kft. bemutatni nem tudott.

A Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2.a./ pontja értelmében nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. A Soundtrends Media Kft. igénylése a fentiek alapján e névválasztási tilalomba ütközik, így az nem teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.