Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 90/2001. (VIII. 29.) Állásfoglalása

A raid.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 4 "igen" szavazatával, egy ellenszavazattal, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A raid.hu domain használatba adható a HunNet Bt. számára.

Indokolás:

 

A 323. sz. ügyben a Nyilvántartó a HunNet Hungarian Networks Számítástechnikai, Oktatási és Kereskedelmi Bt. (Budapest) raid.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé.

A "Raid" ábrás védjegyként az 5. áruosztályban gyomirtók, rovarirtók és ehhez hasonló termékek kapcsán kétféle ábrával is a Magyar Szabadalmi Hivatal által 159.039 és 156.364 szám alatt lajstromozott védjegy. A két védjegy jogosultja az SC. Johnson & Son, Inc. (US).

Egy a védjegyjogosulthoz hasonló nevű SC Johnson Kft. tiltakozott a domain igénylő javára történő delegálása ellen, ugyanakkor delegálási igényt nem terjesztett elő.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

A HunNet Bt. gazdálkodó szervezet lévén a megjelölést gyaníthatóan gazdasági tevékenység körében használná. Védjegybitorlást és megtévesztő helyzetet azonban csak akkor idéz elő a használat, ha azt az 5. áruosztályban a fentebb említett árukkal vagy azokkal összetéveszthető árukkal kapcsolatosan használja. A HunNet Bt. tevékenységi köre nem utal a jelzett termékek gyártására, forgalmazására, hasznosítására.

Figyelembe vette a TT azt is, hogy a 'raid' jelentése sokféle az angol nyelvben. Katonai, pénzügyi jelentésen túl az igénylő tevékenységi körébe eső számítástechnikai, informatikai jelentése is van (vö. Raid-System: redundáns biztonsági másolatok készítésére szolgáló merevlemez egység). Amennyiben a domain használata például az említett értelemben történik, úgy az nem sértené a hivatkozott védjegyek jogosultjának jogait mindaddig, amíg a domain-nel összefüggő tevékenység nem érinti a megjelölt áruosztályokat.

Csökkenti a megtévesztés lehetőségét az is, hogy az oltalmazott védjegyek ábrásak, és az ábrás elemek domain-kénti használata kizárt. A védjegyek ismertsége nem olyan mértékű, amely a védjegyjogosult által igényelt oltalmi körön, illetve az azzal való összetéveszthető termékeken túlmutató védelmet indokolna.

Jelen esetben az igényelt domain delegálása az egyetlen igénylő számára gyaníthatóan nem eredményez jogellenes helyzetet, ezért az használatba adható. A Testület felhívja a Regisztrátort, figyelmeztesse igénylőt arra, hogy a domaint gyomirtók, rovarirtók, ill. a védjegyek árujegyzékében felsorolt egyéb vagy ezekhez hasonló termékekkel kapcsolatosan nem használhatja. Ezzel, illetve a Védjegyekről szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésében felsorolt tevékenységekkel igénylő védjegybitorlást valósítana meg, amely a törvényi következményeken túl a Regisztrációs Szabályzat 5.4 pontja alapján a domain delegáció visszavonásával is jár.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többségi szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.