Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 89/2001. (VIII. 29.) Állásfoglalása

A kisgergely.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 358/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain név a Kisgergely Kft. részére adandó használatba.

Indokolás:

A 358/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Z-Faktor Befektető Kft. a kisgergely.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésre a TT elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében a döntést megelőzően - 2000. augusztus 21. napján - igénylő Regisztrátorát, az Integrity Kft.-t hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy - tekintettel az igényelt név személynév jellegére - névhasználatra jogosító igazolást, dokumentumot az igénylésekhez csatolják.

A domain név vonatkozásában a miskolci székhelyű Kisgergely Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Kft. 2000. május 29.-én ugyancsak igényt jelentett be.

Az Integrity Kft., mint Regisztrátor a Tanácsadó Testülethez 2000. szeptember 4.-én intézett levelében a tárgybeli igényléshez kapcsolódóan (szó szerint idézve) a következőket írta: "Kis Gergely nevű belföldi magánszemély felhatalmazta és megbízta az igénylőt a bejegyzésre. A felhatalmazását külön levélben, ha ezt a TT kéri, akkor megküldjük.".

Az igényelt domain név személynév, viselésére minden, a Kis Gergely vezeték- és személynevű személy, illetve minden Kisgergely vezetéknevű személy jogosult. A név mindkét formában elterjedtnek mondható. A Z-Faktor Befektető Kft. Meghatalmazása a név ... részére történő "megigénylésére" vonatkozott, a faxon 2000. szeptember 22. napján megküldött másolat szerint 2000. február 28.-án került aláírásra.

A Ptk. 85. § (1) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni. A névviselési jog (Ptk. 77. §) személyhez fűződő jog. A Ptk. 219. § (1) bekezdése értelmében más személy (képviselő) útján is lehet szerződést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni, kivéve, ha a jogszabály szerint a jognyilatkozat csak személyesen tehető meg. A képviseleti jogot a Ptk. 222. § értelmében - a törvényen, a hatósági rendelkezésen és az alapszabályon alapuló képviseleten felül - a képviselőhöz, a másik félhez vagy az érdekelt hatósághoz intézett nyilatkozattal (meghatalmazás) lehet érvényesíteni. A meghatalmazás olyan egyoldalú jogügylet, amely képviseletre ad jogot. A maghatalmazáshoz a Ptk. 223. § (1) bekezdése értelmében olyan alakszerűségek szükségesek, amelyeket a jogszabály a meghatalmazás alapján kötendő szerződésre előír. A meghatalmazás csak írásban érvényes. Az Igénylő képviseletében eljáró Z-Faktor Befektető Kft. meghatalmazása annak tartalma szerint nem arra szólt, hogy a nevet saját maga számára igényelje, hanem arra, hogy ... nevében, az ő érdekében és javára járjon el. Ezt a meghatalmazást azonban az igényléshez - annak benyújtása időpontjában - nem, illetve pótlólag csatolta. A Tanácsadó Testület a 9/2000. (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy ennek hiányában az igénylés teljesítésével szemben - miután annak domainkénti használata más névviselési jogának sérelmét jelentette volna - indokoltan merült fel akadály. Bár a meghatalmazás utólag becsatolásra került, ezt - a domain névre vonatkozó másik, ugyancsak benyújtott igényléshez képest - a jogszabály alapján elsőbbségi joggal bírónak tekinteni nem lehet.

A Kisgergely Kft. ugyanis domain név igénylését prioritásos igénylésként, cégnevére alapozva terjesztette elő. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által kibocsátott cégkivonata tanúsága szerint a gazdasági társaság rövidített cégneve a KISGERGELY KFT.-vel egyezik meg. A gazdaság társaság tehát a domain név vonatkozásában prioritásos igénylőnek tekintendő.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.