Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 84/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A calibra.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (294/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A calibra.hu domain nem delegálható az Imosoft Kft számára; az Igénylőnek domainja azonosítására másik nevet kell választania.

A calibra.hu domain delegálható a Műszaki Könyvkiadó Kft. számára. A TT felhívja az Igénylő és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 31. áruosztályba tartozó ill. azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban történő jogosulatlan használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely esetben a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

Indokolás:

 

A 294/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó kezdeményezésére a Műszaki Könyvkiadó Kft-nek ill. az Imosoft Kft-nek a calibra.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénye került a Tanácsadó Testület elé. A két - prioritás nélkül benyújtott - igénylés közül a 2000. márciusában tartott sorsolásos sorbarendezés alkalmával az Imosoft Kft. igénylése kapott elsőbbséget.

A Műszaki Könyvkiadó Kft. vitatta az igény teljesíthetőségét. Indokolása szerint az MSZH-nál a Calibra Kft., amelynek a Műszaki Könyvkiadó Kft. egyedüli tulajdonosa, védjegybejelentést nyújtott be a Calibra Könyvek megnevezésre. A Műszaki Könyvkiadó Kft. valószínűsítette azt, hogy a Calibra megnevezést az általa forgalmazott termékekhez kapcsolódóan használja. A TT-döntés időpontjában a Calibra Könyvek megnevezés a Műszaki Könyvkiadó Kft. MSZH által lajstromozott védjegye. A CALIBRA a W. Kordes'Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG mint jogosult számára a nizzai osztályozás szerinti 31. áruosztályba tartozó áruk körére az MSZH által lajstromozott védjegy.

A TT időrendi sorrendben vizsgálta az igények teljesíthetőségének lehetőségét.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőnek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről, ill. Igénylőként felhívásra nyilatkozzék azokról a Nyilvántartó számára. Ezen nyilatkozat megtételét az Imosoft Kft. elmulasztotta. A TT álláspontja szerint a névhasználati jogosultságot vagy jogos érdeket igazolni elmulasztott Imosoft Kft. részére történő delegálás a jelen ügy elbírálásánál irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerinti gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne. Az Imosoft Kft-nek ezért domainje azonosítására másik nevet kell választania.

A Műszaki Könyvkiadó Kft. valószínűsítette azt, hogy a Calibra megnevezést az általa forgalmazott termékekhez kapcsolódóan használja. A TT állásfoglalása szerint a CALIBRA megjelölés a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § c) pontja alkalmazásában nem minősül olyannak, mint amely "belföldön jóhírnevet élvez", s valószínűsíthető, hogy a Műszaki Könyvkiadó Kft. általi használat a megjelölés megkülönböztető képességét nem használja ki tisztességtelenül. A TT szerint nem gyanítható az, hogy a Műszaki Könyvkiadó által a megjelölés saját termékkel kapcsolatos használata megtévesztő. A TT mindennek alapján nem látja akadályát annak, hogy a domain a Műszaki Könyvkiadó Kft. számára delegálásra kerüljön, ám felhívja a figyelmet arra, hogy a domain meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 31. áruosztályba tartozó ill. azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban gazdasági tevékenység körében való jogosulatlan használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely esetben a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.