Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 83/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A csaladipatika.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége (517/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 517/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A csaladipatika.hu domainnév nem delegálható az azt igénylő Pharmaline Bt. számára; az igénylőnek domainje azonosítására más nevet kell választania. A csaladipatika.hu domain az azt igénylő Chinoin Rt. számára delegálandó.

Indokolás:

Az 517/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Pharmaline Bt. 2000. május 25-én nyilvántartásba vett, a csaladipatika domain vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérésre a Tanácsadó Testület elé. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte igénylő regisztrátorát, a Pronet Kft-t arra, hogy a TT eljárásról az igénylőt tájékoztassa, s amennyiben az véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, akkor ezeket is küldje meg. Vélemény ill. kapcsolódó dokumentumok megküldésére a rendelkezésre álló határidőn belül nem került sor.

 A csaladipatika domainre 2000. július 4-én prioritásos igényt nyújtott be a Chinoin Rt. A CSALÁDI PATIKA megjelölés a Chinoin Rt. MSZH által lajstromozott védjegye, árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 5. osztályba tartozó gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek valamint meghatározott más áruk, ill. a 35. osztályba tartozó hirdetés, reklám és tájékoztatási ügyletek tartoznak.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". A TT álláspontja szerint a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Amennyiben ez a fenti, a védjegy árujegyzékében szereplő tevékenységi körök keretében történne, akkor sérülne a védjegyjogosultnak az a joga, hogy az árujegyzékben meghatározott vagy ahhoz hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyet kizárólagosan használhatja. Ennek valószínűségét különösen növeli az, hogy az Interneten a védjeggyel megegyező domain alatt gazdasági tevékenység keretében történő megjelenés egyben a 35. áruosztályba tartozó "hirdetés, reklám, tájékoztatások" tevékenység folytatása is.

A TT álláspontja szerint tehát Pharmaline Bt. által benyújtott igénylés teljesítése nyomán gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő, ezért az igényléskor hatályban volt és ezen ügy elbírálásra irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerint az igénylés nem teljesíthető és az igénylőnek domainje azonosítására másik nevet kell választania. Mivel az időrendben első igénylés nem teljesíthető, a védjegyjogosult Chinoin Rt. által benyújtott igénylés teljesítésének akadálya nincs, ezért a domain ezen igénylő számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.