Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 80/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A roltex.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (497/2000. és 498/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A roltex.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft. számára.

Indokolás:

 

Az 497/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Satellit & Communication Kft-nek, a 498/2000. sz. ügyben ugyancsak a Nyilvántartó a 11 Kft-nek a roltex.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében felkérte Igénylők regisztrátorát (mindkét esetben a Kibernet Kft-t), hogy küldje meg az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, valamint tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A rendelkezésre álló határidőn belül ilyen dokumentumok megküldésére nem került sor.

A RÖLTEX karaktersorozatból különböző tipográfia ill. színek használatával kialakított három megjelölés a Röltex Kereskedelmi Rt. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A védjegyek árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27. osztályokba tartozó áruk ill. szolgáltatások szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés teljesítése jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőknek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a védjegyként lajstromozott megjelöléshez hasonló domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő ill. azokhoz nem hasonló árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása az igénylő Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft. részére gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT megállapította, hogy a roltex.hu domainnév a Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft. részére nem regisztrálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.