Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 79/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A lennox.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (467/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 467/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A lennox.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Regale Klímatechnika Kft. számára.

Indokolás:

A 467/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Regale Klímatechnika Kft-nek a lennox.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően felkérte Igénylő regisztrátorát, a HUNgarian NETworks Bt-t, hogy küldje meg az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, valamint tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A rendelkezésre álló határidőn belül ilyen dokumentumok megküldésére nem került sor.

A LENNOX megjelölés a Lennox Industries, Inc. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A védjegy árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 11. áruosztályba tartozó világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízelosztó- és egészségügyi berendezések, légszűrők szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". A TT álláspontja szerint az jelen esetben az igényléshez ez a szándék nyilvánvalóan társul, ráadásul a majdani jogellenes használat gyanúját erősíti, hogy az Igénylő cégnevéből valamint a cégnyilvántartás adataiból következően Igénylő gazdasági tevékenysége köre a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal is kapcsolatos.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés teljesítése jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez. Az Igénylő elmulasztott olyan nyilatkozatot tenni, ill. olyan dokumentumokat csatolni, amelyek a használat jogszerűségűségét igazolnák.

Mivel az igényelt domain delegálása a Regale Klímatechnika Kft. számára gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT megállapította, hogy a lennox.hu domainnév a Regale Klímatechnika Kft. részére nem regisztrálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.