Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 75/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A tele2.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 595/2001. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a tárgybeli domain név vonatkozásában a Tele2 Magyarország Kft. igénylése teljesíthető.

 

Indokolás:

A tele2.hu domain név vonatkozásában 2001. április 25-én ..., 2001. április 26-án ... nem prioritásos igénylést, 2001. május 8-án pedig a Tele2 Magyarország Kft. prioritásosnak minősülő igénylést nyújtott be. Az igényléseket a Nyilvántartó 595/2001. ügyszámon terjesztette a Tanácsadó Testület elé, kérve a Tanácsadó Testületet, hogy a három igénylés között a sorrendiséget döntse el.

A TT a rendelkezésére álló adatok alapján a következőket állapította meg: a tele2.hu domain név a magyarországi hírközlési szolgáltató piacon 2001. áprilisában megjelent Tele2 Magyarország Kft. rövidített cégnevével egyezik meg. A Tele2 az európai szolgáltatói piacon jól ismert, több országban jelen lévő szolgáltatáshoz kötődik, mely a www.tele2.com domain néven kívül nemzeti szintű fődomain vonatkozásában rendelkezik névhasználati joggal. A Tele2 Magyarország Kommunikációs és Szolgáltató Kft. cégbírósági bejegyzésére 2001. május 7. napján került sor, a domain név megszerzésére irányuló szándékukat a DataNet felé 2001. május 8. napján jelentették be. Az igénylő a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerint cégnév alapján prioritással bíró igénylőnek minősült.

Korábban - 2001. április 25. és 26 napján - a kérdéses domain név vonatkozásában már két, magánszemélyektől származó, nem prioritásos igénylés is beérkezett. Az igénylések benyújtására közvetlenül azt követően került sor, hogy a Budapesti Hírközlési Felügyelet a 3,5 GHz-es frekvenciasáv használati jogának elnyerésére vonatkozó árverési eljárásban részt vevők megnevezését, köztük az akkor még előtársasági formában működő, 2001. március 02. napján alapított Tele2 Magyarország Kft.-ét is.

A TT titkársága útján 2001. május 29. napján felhívta a Tele2 Magyarország Kft. figyelmét arra, hogy a Kft. cégnév alapján prioritással bíró igénylése beérkezésének időpontjában már két, ugyanazon domain név vonatkozásában prioritással nem bíró igénylés érkezett be, a Tele2 Magyarország Kft. igényének elbírálása - miután az később került benyújtásra - nem előzheti meg a nem prioritásos igények elbírálását. Felhívta azonban a Tele2 Magyarország Kft. figyelmét arra is, hogy amennyiben az időrendben előbb érkezett igénylések névválasztását a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvekbe ütközőnek találja, úgy - indokolás előterjesztésével - a TT állásfoglalását kérheti. A Tele2 Kft. jogi képviselője útján formális kifogását 2001. június 1. napján terjesztette elő, az ügy a TT előtt bejelentésre 2001. június 20. napján tartott ülésén került.

Kifogásában a Tele2 Kft. jogi képviselője arra hivatkozott, hogy a két magánszemély által benyújtott igénylés - bár időrendi sorrendben megelőzte a Kft. igénylését - a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2 pontjába ütközik, jogellenes és megtévesztő névhasználatot idézne elő, s ezért nem teljesíthető.

A TT először azt vizsgálta, hogy a két magánszemély igénylő általi névhasználat a megtévesztéssel kapcsolatos tilalomba ütközhet-e. A TT A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában hozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában már kifejtette: "A Ptk. 210. § általános jelleggel tartalmazza a szerződés kapcsolatokban a tévedés, megtévesztés fogalmát. A Polgári Törvénykönyv értelmezésében megtévesztés alatt olyan szándékos magatartást értünk, melynek célja más tévedésbe ejtése. A domain delegációs és regisztrációs jogviszonyban a megtévesztésnek legtöbbször nem ezzel a formájával találkozunk, bár természetesen ennek lehetősége sem kizárt. A megtévesztés e körben a választott névvel, annak jelentéstartalmával, s a domain nevet igénylő személlyel, szervezettel hozható összefüggésbe, azaz az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain név és annak mögöttes jelentéstartalma (a szóval azonosított vagy azonosítható szolgáltatás, áru, személy, személyösszesség, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, intézmény stb.) egymással közvetlen összefüggésbe hozható, a domain név alatt azt a szolgáltatást, árut, személyt, személyösszességet, gazdálkodó szervezetet, társadalmi szervezetet, intézményt, illetve a nevével, tevékenységével kapcsolatos információt találhatnak." A TT álláspontja szerint a megtévesztés versenyjogi tilalmának alkalmazási feltétele, hogy a választott név az üzleti közismertségnek azt a fokát érje el, amikor a nevet és valamely szolgáltatást a nagyközönség vagy az üzleti élet szereplői közvetlen összefüggésbe hozhatnak egymással. Azt a tele2 Magyarország Kft. jogi képviselője is elismerte kifogásában, hogy 2001. április 24-ét megelőzően a cég magyarországi jelenléte a nyilvánosság számára teljesen ismeretlen volt, semmilyen olyan tevékenységet nem végzett, aminek eredményeként bárki által is megismerhető lett volna. Ez alapján a versenyjogi alapú jogszabályi elsőbbségre - mely a piaci versenytársakat egymással szemben illeti meg - nem tarthat igényt.

 

A két magánszemély igénylése azonban - a TT számos alkalommal kifejezett és állásfoglalásaiban következetesen képviselt álláspontja szerint - jogellenesnek, s ezért nem teljesíthetőnek minősül.

A már hivatkozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásban - a hatályos általános szerződési feltételeket értelmezve - a TT ezt is kifejtette:

"2.3 A Szabályzat 5.1 pontja a névválasztás szabadságának deklarált általános jogosultságát maga is korlátozza, akként, hogy azt a "szabályzat keretei között" teszi megengedhetővé. A Szabályzat tehát - jogszerűen - tartalmazhat olyan megkötéseket, melyek a domain regisztrációs és delegációs jogviszonyban - anyagi jogi előírásokra vissza vezethetően - tilalmakként jelennek meg.

Az 5.6 pont a), b), c) pontokban felsorolt esetekben a névválasztás speciális akadályait rögzíti a Szabályzat. Egyben kijelöli a konfliktus feloldásának módját is: az Igénylőnek ilyen esetben másik nevet kell választania. Ez a rendelkezés magában foglalja, hogy az igényelt domain név az 5.6 pontba ütköző Igénylés esetében nem regisztrálható és nem delegálható."

A TT A gyaníthatóan megtévesztő vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában született a 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalása szerint:

"3.2 A domain delegációs és regisztrációs jogviszony polgári jogi jogviszony, melynek alakítására a felek jelentős szerződési szabadsággal rendelkeznek, ugyanakkor a polgári jog kötelező (kogens) előírásainak, a polgári jogi alapelveknek érvényesülniük kell. A joggyakorlás korlátjaként a törvény (Ptk. 2.§ /2/) a társadalmi rendeltetésnek megfelelőség követelményét állítja (rendeltetésszerű joggyakorlás), és magával a joggyakorlással szemben a jóhiszeműség és a tisztesség követelményét állítja zsinórmértékül (Ptk. 4. § /1/). A Tanácsadó Testület úgy véli, hogy valamely elnevezés, név, szó domain névkénti használata vonatkozásában a használatba adásról rendelkező szerződés ezen alapkövetelményekkel ellentétes nem lehet."

Az adott esetben a TT a magánszemélyek részéről gyaníthatónak és megállapíthatónak tartja a joggal való visszaélés tilalmába ütköző, így a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2 pontjába ütköző igénylői eljárást. Igénybejelentésükre annak másnapján, illetőleg az ezt követő napon került sor, hogy a Tele2 Magyarország Kft. a magyar médiaszolgáltatói piacon való megjelenési szándéka ismertté vált. A korábban ismeretlen elnevezés domain névkénti regisztrálását alapos okkal feltételezhetően a két magánszemély ennek ismeretében kérte. Részükről a jóhiszeműség és a tisztesség alapvető eljárási követelményébe ütköző magatartás megállapítható, a jogellenesség és a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2 pontja szerinti kategorikus névválasztási tilalom pedig beáll.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.