Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 73/2001. (VIII. 8.) Állásfoglalása

A scooter.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (531/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A scooter.hu domain delegálható a Scooter Trading Kereskedelmi Bt. számára. A TT felhívja az Igénylő és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 25. áruosztályba tartozó ruhák, cipők, kalapáruk) ill. azokhoz hasonló árukkal kapcsolatban történő jogosulatlan használata védjegybitorlást valósít meg, amely esetben a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

Indokolás:

 

Az 531/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Scooter Trading Bt-nek a scooter.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénye került a Tanácsadó Testület elé.

A SCOOTER az A+S 96 Kft. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy, árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 25. áruosztályba tartozó ruhák, cipők, kalapáruk szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyekkel megegyező vagy azokhoz hasonló megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő ill. azokhoz nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről, ill. Igénylőként felhívásra nyilatkozzék azokról a Nyilvántartó számára.

Jelen esetben - a Scooter Trading Bt. cégnevében szereplő vezérszóra tekintettel - a TT annak ellenére nem tartja a névválasztást gyaníthatóan megtévesztőnek ill. jogellenes helyzetet eredményezőnek, hogy az igénylő névhasználati jogot nem igazolt - a név jogszerű használatához fűződő érdek ugyanis önmagában következik a társaság cégnevéből. Így a TT nem látja akadályát annak, hogy a domain a Scooter Trading Bt. számára delegálásra kerüljön, ám felhívja a figyelmet arra, hogy a domain meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 25. áruosztályba tartozó ill. azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban gazdasági tevékenység körében való jogosulatlan használata védjegybitorlást valósít meg, amely esetben a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.