Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 70/2001. (VIII. 8.) Állásfoglalása

A storewizard.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A storewizard.hu domain használatba adható az Erba 96 Kft. számára.

Indokolás:

 

A 414. sz. ügyben a Nyilvántartó az Erba 96 Kft. (Budapest) regisztrátora: Alarmix, storewizard.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően az igénylők Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg, viszont három magánszemély, Árokszállási Erik, Fülöp Szilárd és Vén Márton az Erba 96 Kft. helyett javukra kérték módosítani az igénylést. Mellékeltek egy nevükben tett M-99-04866 számú (1999.10.18-i elsőbbségű) ábrás védjegybejelentést a 42. osztályban. A védjegybejelentés a mai napig nem került elbírálásra. Az igénylő és a magánszemélyek között az adatok alapján gyanítható kapcsolat van, de ennek az ügy elbírálása szempontjából nincs jelentősége. A Nyilvántartó 2000. 09. 21-én felszólította igénylőt a lemondásról, illetve a módosításról való nyilatkozattételre, és jelezte, hogy ennek hiányában a magánszemélyek bejelentését nem tudja figyelembe venni. A felhívásra válasz nem érkezett.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint az el nem bírált, nem lajstromozott védjegybejelentés nem alapoz meg prioritást. Az igénylő számára történő delegálás esetén elbírálásakor nem áll fenn jogszabálysértő helyzet.

Az igénylő lemondó, módosító nyilatkozata hiányában a Tanácsadó Testület a három magánszemély módosítási kérelmét nem tudta figyelembe venni.

Jelen döntés a fentebb idézett 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.