Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 68/2001. (VIII. 8.) Állásfoglalása

A solaris.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége (348/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 348/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A solaris.hu domain a rendelkezésre álló adatok szerint nem delegálható a Budai Sólyom Szervező, Kiadó és Kereskedelmi Bt. számára.

Indokolás:

A 348/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Budai Sólyom Szervező, Kiadó és Kereskedelmi Bt. által a solaris domain vonatkozásában benyújtott igényt terjesztette állásfoglaláskérésre a Tanácsadó Testület elé. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, az Integrity Kft-t arra, hogy a TT eljárásról az igénylőt tájékoztassa, s amennyiben az véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, akkor ezeket is küldje meg. Az Integrity Kft. 2000. szeptember 4-én kelt levelében úgy nyilatkozott, hogy "nincs ilyen közismert kereskedelmi név vagy védjegy", megjegyezte, hogy "a védjegyjogosultság nem terjed ki a doménnevek kizárólagos használatára", s kifejtette, hogy "a védjegytulajdonos védjegyének doménnévként való használatára akkor jogosult, ha a nevet Nyilvántartó bejegyzi számára, domén nevek kizárólagos jegyzésére az önkormányzatoknak saját településük nevére vonatkozóan vagy állami képviseletnek országnevekre vonatkozóan van - mást a szabályzat nem ismer". Az Integrity Kft. vagy az igénylő nem nyilatkozott névhasználati jogosultságról ill. ilyeneket nem igazolt.

 

A SOLARIS megjelölés eltérő árujegyzékekkel az NM Agro Magyarország Kft, a Sun Microsystems, Inc., a Syva Company ill. Szabó Györgyi MSZH által lajstromozott védjegye. A védjegyek árujegyzékeibe többek között növényvédő szerek, reagensek, számítógépprogramok és egyéb szoftver termékek, szállítás és raktározás tartoznak.

A TT álláspontja szerint - mivel az igénylést egy állítólagosan létező gazdasági társaság nyújtotta be - a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Amennyiben ez a fenti védjegyek árujegyzékében felsorolt árukkal, szolgáltatásokkal megegyező vagy azokhoz hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban történik, akkor sérül a védjegyjogosultnak az a joga, hogy az árujegyzékben meghatározott vagy ahhoz hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyet kizárólagosan használhatja.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőknek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről, ill. az Igénylőtől, hogy felhívásra nyilatkozzék azokról a Nyilvántartó számára. Jelen esetben azonban az ilyen tartalmú nyilatkozatot az érintettek elmulasztották, így a TT álláspontja szerint a domain delegálása a Budai Sólyom Bt-nek gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.