Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 65/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A buda-pest.hu és ferencvaros.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglaláskérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 552/2000. és 555/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az igénylések nem teljesíthetők.

Indokolás:

 

Az 552/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a 11 Kft. a buda-pest.hu, az 555/2000. sz. ügyben ... a ferencvaros.hu domain névre vonatkozó igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé.

A Szabályzat 12.1 pontja szerint magyarországi települések neveit csak a helyi önkormányzat választhatja.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 42. §-a értelmében a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (1)-e - az Alkotmánnyal összhangban - mondja ki, hogy a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el. A "települési önkormányzat" fogalmát a tv. 6. §-a a község, város, főváros és kerületei önkormányzatai gyűjtőfogalmaként nevesíti. A "település" fogalmát - a Tanácsadó Testület álláspontja szerint - a Szabályzat, valamint a magyar jog együttes értelmezésével nem a szó köznapi jelentése szerint kell megragadni, hanem azt kell vizsgálni, hogy valamely településen élő választópolgárok - alkotmányos alapjogukkal élve - az adott településen létrehoztak-e önkormányzatot. Amennyiben igen, úgy ez az önkormányzat a Szabályzat 12.1 pontja értelmében a település nevének domainkénti választása vonatkozásában elsőbbségi jogokkal rendelkezik.

 

Az 552/2000. sz. ügyben megállapítható, hogy - az eltérő írásmódtól eltekintve - Magyarország fővárosa, Budapest nevének domainkénti használatba adását kérte az igénylő.

Az 555/2000. sz. ügyben Budapest egyik kerületének neve (Ferencváros) képezte az igénylés tárgyát. A Budapest főváros közigazgatási területéről és területi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. tv. 2. § (1) bekezdése az egyes kerületeket római számmal megjelölten sorolja fel. A törvény 2. §-a lehetőséget ad a fővárosi kerület képviselő-testületének, hogy a kerület elnevezését maga határozza meg. Budapest IX. kerületének neve - közismerten - Ferencváros. Mindezek alapján a ferencvaros.hu domain névre kizárólagos joggal Budapest IX. kerületének Önkormányzata tarthat igényt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.