Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 62/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A Tanácsadó Testület egyes domain nevekkel kapcsolatos korábbi Állásfoglalásai értelmezése

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 379/2000, 380/2000. és 381/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A webtv.hu az Igénylő részére nem regisztrálható. A hasznos.hu és a barter.hu domain nevek vonatkozásában a 2000. március 1. napjától hatályos szabályzat szerint az igénylő prioritással nem rendelkezik.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület elé küldött állásfoglaláskérésében a Nyilvántartó a Kereső Bt. által igényelt webtv.hu, a hasznos.hu és a barter.hu domain nevek vonatkozásában (ügyszám: 17/2000) hozott Állásfoglalása értelmezését kérte.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a webtv.hu domain név a Kereső Bt. részére - a WEBTV Betéti Társaság felhatalmazása ellenére - sem regisztrálható, miután az elnevezés közismert, védjegyoltalom alatt álló kifejezéssel azonos, azzal összetéveszthető, s ezért a nagyközönség, az Internet-használók megtévesztésére alkalmas lenne.

A Bt., mint kiadó a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától korábban (1999-ben) a Hasznos és Barter című időszaki lapok nyilvántartásba vételét kérte. Az NKÖM mindkét időszaki lapot 2000. március 1. napja eltt nyilvántartásba vette.

Annak vonatkozásában, hogy a Kereső Bt. a két domain név vonatkozásában jogszerűen prioritásos igénylőnek minősíthető-e, az igénylések benyújtásának időpontja és módja az irányadó.

Amennyiben az igényléseket az igénylő - az akkor hatályban lévő - regisztrációs szabályzatnak megfelelő módon 2000. március 1. napját megelőzően, de még a régi szabályzat mellékletét képező Igénylőlapon nyújtotta be, vagy más, határozott módon kifejezte, hogy a regisztrációt a "régi" szabályzat szerint kéri, az igénylésről e szabályzat szerint eljárva kell dönteni.

Ha az igénylések benyújtására 2000. március 1. napja után, vagy korábban, de a 2000. március 1. napján hatályba lépő delegációs és regisztrációs szabályzat szerint került sor, az igénylések prioritásos igénylésnek nem minősülnek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.