Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 60/2001. (VIII.01) Állásfoglalása

A caprice.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület (TT) előtt 594/2001 ügyszámon bejelentett panaszt a TT megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 1-i ülésén 4 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A caprice.hu domain sem ... magánszemély sem a Caprice International Hungary Kft. részére nem adható használatba, mert a delegálás mindkét esetben jogszabályba ütközne.

Indokolás:

 

Az 594/2001. sz. ügyben a Caprice.hu domain nevet ... magánszemély igényelte 2001. május 9-én prioritás nélkül a Deninet Bt. regisztrátornál. A domain nevet egy nappal később szintén prioritás nélkül a Caprice International (Hungary) Kft. is igényelte az Internet Dunaújváros Kft. regisztrátornál, és egyben kifogást emelt a domain név másik igénylője ellen.

A kifogásban a Caprice International (Hungary) Kft. jogi képviselője útján dokumentumokat csatolt és előadta, hogy a Caprice International egy nemzetközi cégcsoport, amely kiadványain a "caprice" logot és védjegyet használja. Magyarországon a domain nevet igénylő leányvállalat ugyanezt a logot használja és ilyen néven vált ismertté az írott és elektronikus médiában, ezért kérte, hogy a regisztrátor a "caprice" domain nevet ne a másik igénylő magánszemély, hanem a számára teljesítse.

... a kifogásra reagálva csatolta egy polgári jogi társaság társasági szerződését és kérte, hogy a TT ne fogadja el a Caprice International (Hungary) Kft. érvelését. Panaszát elsősorban az alábbiakkal támasztotta alá:

A fenti kifogás, és a kifogás ellen emelt levél alapján a TT megállapítja, hogy a fenti ügyben két nem prioritásos igény ütközik. Fő szabály szerint a nem prioritásos igények ütközésekor alapvetően az időrendiség dönt, ami alól akkor lehet kivételt tenni, ha az időben korábban benyújtott igénylést azért nem lehet teljesíteni, mert az gyaníthatóan megtévesztő, jogszabálysértő vagy megbotránkozást kelt.

A fentiekre tekintettel a TT a kifogás és a panasz értékelésekor azt vizsgálta elsőként, hogy ... magánszemély időben elsőként benyújtott igénylése teljesíthető-e. A "caprice" kifejezés a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a General Motors számára van lajstromba véve 127.657 sz. alatt a 12 osztályban (járművek). ... magánszemély igénylése, ezért nem teljesíthető mivel saját előadása szerint is hasonló céllal szándékozott használni a domain nevet.

A 12. osztályon túl a védjegy más cégek javára oltalom alatt áll a 05, 29, 30, 31, 34. osztályokban is nemzetközi bejelentés alapján. Ez a Caprice International (Hungary) Kft. javára történő delegálást is kizárja. Az ékszerészettel foglalkozó Caprice International (Hungary) Kft. igénylő számára történő delegálást azért sem lehet teljesíteni, mert az Avon cég 669.238 számú védjegye kifejezetten az ékszerekre terjed ki a 14. osztályban "Capriccio" néven. A TT álláspontja szerint az igényelt domainnel azonos "caprice" és a nemzetközi védelmet élvező "capriccio" kifejezés olyan mértékben hasonlít egymásra, hogy a delegálás e szempontból is gyaníthatóan jogellenes és egyben megtévesztő lenne.

A TT gyakorlata szerint -mely a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul - a Regisztrátor megtagadhatja a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait abban az esetben, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándéka. A TT mindkét igénylő előadása alapján úgy találta, hogy az igénylők szándéka gazdasági tevékenységre irányul, ezért a fentiek szerint döntött.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.