Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 59/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az egyes rádió- és televízió-állomások sajátos nevéből képzett domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 504/2000., 505/2000., 514/2000, és 524/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igénylők részére nem adhatók használatba.

Indokolás:

A Nyilvántartó az 504/2000. sz. ügyben 11 Kft. a tv4.hu, az 505/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a tv5.hu, az 514/2000. sz. ügyben az Első Magyar Internetes Szaknévsor Kft. a starradio.hu, az 524/2000. sz. ügyben a Page-Master Kft. az atv.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igényeit terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően - 2000. augusztus 21. napján - Igénylők Regisztrátorait hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a közismert kereskedelmi névnek minsülő, vagy azzal összetéveszthető rádió- és televízióállomások nevének domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a megadott határidőn belül - 14 nap - nem történt meg.

A Tanácsadó Testület a 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban általánosságban megállapítja, hogy az igénylések - miután az azokban megjelölt nevek használata más jogi személyek névviselési jogának sérelmét jelentené, illetve megtévesztő, vagy a névviselésre jogosultak üzleti-gazdasági érdekeit sértő lenne, a névhasználati felhatalmazottságot pedig az Igénylk nem igazolták) nem teljesíthetők, a Regisztrátoroknak a szerződéskötést vissza kell utasítaniuk.

Az 504/2000. ügy kapcsán a TT megállapította, hogy az Igénylő nem csatolt olyan dokumentumot, amely - a domainként kért, televíziós csatornára utaló - név használatára feljogosította volna, vagy hogy jogszerűen maga nyújt ilyen jellegű szolgáltatást. Ennek hiányában a televíziós szolgáltatásra utaló szó domainkénti névhasználata megtévesztőnek minősülne.

Az 505/2000. ügy kapcsán a TT megállapította, hogy az elnevezés egy közismert - francia - televíziós műsorszolgáltatással függ össze. Az Igénylő a műsorszolgáltatótól a név használatára kapott felhatalmazását nem csatolta, ennek hiányában a névhasználat a műsorszolgáltató névkizárólagossághoz való jogát sértené, megtévesztőnek és jogellenesnek minősülne.

Az 514/2000. sz. ügyben a TT megállapította, hogy az - eltérő írásmód ellenére - már létező belföldi rádiós műsorszolgáltató sajátos nevével összetéveszthető. Az Igénylő a műsorszolgáltató névhasználatra feljogosító hozzájáruló nyilatkozatát nem csatolta, ennek hiányában a névhasználat megtévesztőnek és jogellenesnek minősülne.

Az 524/2000. ügyben a TT megállapította, hogy a kért domain név védjegyoltalom alatt álló mozaikszó. Az Igénylő a jogosult a névhasználathoz való hozzá járuló nyilatkozatát nem csatolta, ennek hiányában az igénylés nem teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.