Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 57/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

A hoppa.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 587/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hoppa.hu domain név a GLOX Kft részére nem adható ki.

Indokolás:

A fenti domainnal kapcsolatban a Glox Kft nyújtott be prioritás nélkül igényt 2000. szeptember 29-én. A GTS-Datanet Távközlési Kft mint Regisztrátor utalta a Tanácsadó Testület elé a fenti ügyet de a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló iratokból nem állapítható meg, hogy a Regisztrátor saját kezdeményezésére vagy valamely panaszos beadványára alapította kifogását. Az iratok között fellelhető a "HOPPÁ" szóra a Magyar Szabadalmi Hivatalnál, M9903631 szám alatt bejelentett védjegyre való hivatkozás, amelynek jogosultja Bölcskey Mihály illetve Egedy Gergely. A védjegy a 16, 25, 35, 41 és 42 nizzai osztályozás szerinti osztályokra terjed ki.

A Tanácsadó Testület eljárása során észlelte, hogy időközben a hivatkozott szóra a védjegyoltalmat megadták, a lajstromozás napja 2001. 01. 10. A védjegyoltalom a bejelentés napjára visszaható hatályú.

A Tanácsadó Testület mindenekelőtt megállapítja, hogy az ügyre irányadó Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 13.1. b.) pontja alapján a védjegy jogosultat, az igény benyújtásának időpontjában prioritás nem illette meg, ugyanis a hivatkozott szabályzati rendelkezés csupán a Magyar Szabadalmi Hivatal által az igénylő mint jogosult számára már lajstromozott védjegy tekintetében biztosít prioritásos jogot.

Ugyanakkor a Tanácsadó Testület, a 10/2001. (V. 2.) állásfoglalásában megállapította, hogy ha egy ügy "a prioritással kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt a Tanácsadó Testület elé kerül, akkor a Tanácsadó Testület már, az eljárási szempontból azonos időszakban benyújtott, az azonos domain névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt, jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala során."

Ez a tárgyi ügy kapcsán értelmezve azt jelenti, hogy a Tanácsadó Testületnek döntése során figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a védjegyoltalom megadása időközben már megtörtént.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

A Tanácsadó Testület utal arra a korábbi gyakorlatára, hogy a domain nevek liberalizációját követően alapvetően szigorító jogértelmezéssel élt, a védjegynek megfelelő domain név kiadását még akkor is megtévesztőnek ítélte ha a védjegy jogosultja az adott domain név igénylése ellen kifogást nem terjesztett elő.

A liberalizáció bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy bár a szigorú jogértelmezés a liberalizációt követően indokolt volt, az azóta kialakuló gyakorlat már lehetővé teszi a tágabb jogértelmezést, a védjegyet közvetlenül nem sértő domain név delegálását illetőleg ennek a védjegy jogosultját nem sértő használatát.

A www.hpo.hu alatt, a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján megtekinthető védjegyek, illetve a nemzetközi védjegyek az úgynevezett nizzai osztályozás alapján rendeződnek, a védjegy bizonyos áru és szolgáltatás kategóriákra terjed ki.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint megállapítható, hogy azonos osztályban szereplő védjegy és a védjeggyel megegyező domain igénylés ütközése esetén a lajstromozott védjegyet elsőbbség illeti, így azonos osztályozási kategórián belül általában a védjegy jogosultat prioritásos jog illeti, amelyet más igénylő nem sérthet. Ugyanakkor a tényleges elsőbbség valójában csupán az osztályon belül azonos vagy hasonló áru és szolgáltatás vonatkozásában áll fönn, de annak konkrét vizsgálata, ellenőrzése, hogy a nem védjegy jogosult által végezni kívánt gazdasági tevékenység mennyiben érinti, sérti a védjegy jogosult jogait, meghaladja Tanácsadó Testület valamint a Regisztrátor illetve a Nyilvántartó lehetőségeit.

A Tanácsadó Testület úgy ítéli meg, hogy az osztályon kívüli, illetve a védjegy árujegyzékét közvetve sem érintő domain használat nem jogsértő, így ebben az esetben a domain kiadása a nem védjegyjogosult részére lehetséges.

A fentieket figyelembe vevő vizsgálatát követően a Tanácsadó Testület a tárgyi ügyben megállapítja, hogy az igénylő gazdasági társaság, így az igényelt domain vonatkozásában a gazdasági tevékenység végzése valószínűsíthető. A konkrét ügyben - figyelemmel az időközben lajstromozott védjegy által lefedett osztályozási köre - a 35. osztályt ( reklámozás, kereskedelmet segítő szolgáltatás) a Tanácsadó Testület olyan ütközési pontnak tekinti, amely megakadályozza a domain név kiadását a nem védjegy jogosult részére, hiszen a védjeggyel megegyező domain web lapként való megjelenése is már olyan reklám értékkel bír, ami sérti a védjegy jogosult jogait, ezért a Tanácsadó Testület úgy döntött, hogy az igényelt domain név az igénylő számára nem adható ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.