Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 56/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

A spaghetteria.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége (507/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 507/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A spaghetteria.hu domain kizárólag abban az esetben delegálható a Bestfoods Magyarország Kft. számára, amennyiben az bemutatja a védjegyjogosult Société des Produits Nestlé SA nyilatkozatát, amely szerint az a megjelölésnek az igénylő által domainként történő igényléséhez hozzájárul.

Indokolás:

Az 507/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Bestfoods Magyarország Kft. spaghetteria domain vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérésre a Tanácsadó Testület elé. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, a Kibernet Kft-t arra, hogy a TT eljárásról az igénylőt tájékoztassa, s amennyiben az véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, akkor ezeket is küldje meg. Vélemény ill. kapcsolódó dokumentumok megküldésére a rendelkezésre álló határidőn belül nem került sor.

 

A SPAGHETTERIA megjelölés a Société des Produits Nestlé SA (CH) MSZH által lajstromozott védjegye (lajstromszám: 150297, képviselő: Nestlé Hungária Kft.), árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 29. és 30. osztályba tartozó áruk - élelmiszer-készítmények és -alapanyagok - széles köre tartozik.

A cégnyilvántartás szerint az igénylő Bestfoods Magyarország Kft. főtevékenysége máshova nem sorolt élelmiszerek gyártása, további tevékenységi körei pl. a hús- és baromfihúskészítmény gyártása, a halfeldolgozás, a fűszer, ételízesítő gyártása, az élelmiszer kiskereskedelem ill. az egyéb élelmiszer nagykereskedelem. A TT álláspontja szerint a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Amennyiben ez a fenti tevékenységi körök - köztük a Bestfoods Magyarország Kft. főtevékenysége - keretében történik, akkor sérül a védjegyjogosultnak az a joga, hogy az árujegyzékben meghatározott vagy ahhoz hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyet kizárólagosan használhatja.

A TT nincs abban a helyzetben, hogy vizsgálja a Bestfoods Magyarország Kft. és a Nestlé SA ill. annak magyarországi vállalkozásai közötti viszonyt. Amennyiben ezek a vállalkozások versenytársak, az igénylés sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny korlátozásáról szóló 1996. évi LVII. tv.-ben foglalt "üzleti tisztesség" követelményét is.

A TT álláspontja szerint - amennyiben a védjegyjogosult nem járult hozzá a megjelölés domainnévként történő használatához - az igénylés következtében gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő. A domain kizárólag akkor delegálható a Bestfoods Magyarország Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Société des Produits Nestlé SA nyilatkozatát, amely szerint az a megjelölésnek a Bestfoods Magyarország Kft. által domainként történő igényléséhez hozzájárul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.