Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 55/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

A walmart.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (510/2000. és 511/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A walmart.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő ATC-Trade Rt. ill. Kentucky Systems Kft. számára.

Indokolás:

 

Az 510/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó az ATC-Trade Rt-nek, a 511/2000. sz. ügyben ugyancsak a Nyilvántartó a Kentucky Systems Kft-nek a walmart.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően, 2000. augusztus 21-én az igénylők Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

A WAL-MART a Wal-Mart Stores, Inc. mint jogosult számára a nizzai osztályozás szerinti 35. áruosztályba tartozó "áruházak kiskereskedelmi részlegében árubemutatási szolgáltatások" körére az MSZH által lajstromozott védjegy.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés teljesítése jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez - épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetősége az Igénylőknek a TT Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a védjegyként lajstromozott megjelöléshez hasonló domaint gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet élvező védjegy esetén az árujegyzékben nem szereplő ill. azokhoz nem hasonló árukkal kapcsolatos gazdasági tevékenység körében használják, akkor a domain használata nem feltétlenül ütközik a védjegyjog szabályaiba. A Regisztrátortól azonban elvárható, hogy általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor meggyőződjék a használat ezen kereteiről.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása az igénylő ATC-Trade Rt. ill. Kentucky Systems Kft. részére gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja az érintett Regisztrátorokat, hogy tagadja meg az Igénylők számára történő delegálást.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.