Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 55/2000. (XI. 22.) Állásfoglalása

Az iparipark.hu domainnév kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 521/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 22-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az Egri Ipari Park Kft. igénye az iparipark.hu domainnévre vonatkozóan a Regisztációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján nem minősül prioritásosnak.

Indokolás:

A Nyilvántartó azzal a kérdéssel fordult a Tanácsadó Testülethez, hogy az Egri Ipari Park Kft. az iparipark.hu cégnévre bejelentett igénye cégnév, vagyis a Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján prioritásosnak minősül-e.

A Szabályzat 13.1 a) pontja szerint prioritással rendelkezik az az igény, ameny az Igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásbavételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel egyezik; a 13.3 pont szerint több szóból álló nevek egybeírva vagy kötőjellen elválasztva igényelhetők. A Tanácsadó Testület a cégnév alapján prioritást igénylő igények névválasztásának jogszerűsége tárgyában hozott 1/2000 (IV.5.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint" szükséges [...] annak vizsgálata, hogy az igényelt prioritásos alapú domain név csakugyan egyezik-e a cégbíróság által bejegyzett teljes vagy rövidített cégnévvel. Amennyiben nem, úgy az Igénylés - prioritásos alapon - nem teljesíthető". Mivel az Egri Ipari Park Kft. cégbíróság által bejegyzett teljes vagy rövidített neve a rendelkezésre álló iratok tanúsága szerint az igényelt domainnel nem egyezik, az igény prioritásosnak nem minősülhet.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.