Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 54/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

A fotoszanto.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 593/2001. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A fotoszanto domainnév ... történő delegálása gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a domainnév ... által nem válaszható. A fotoszanto domainnév - amennyiben az általa benyújtott igény a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvekben írtaknak megfelelő - a Foto Szántó Egyéni Cég részére delegálandó.

Indokolás:

Az 593/2001. sz. ügyben a 23VNet Kft. ... és a Fotó Szántó Egyéni Cég a fotoszanto.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésre a TT elé.

A TT rendelkezésére álló adatok szerint ... 2001. február 9-én nyújtott be prioritás nélküli igényt a fotoszanto.hu domainre, a 2001. február 13-án bejegyzett Fotó Szántó Egyéni cég pedig 2001. február 12-én nyújtotta be prioritásos igénylését.

A 23VNet Kft. állásfoglaláskérésében előadta, hogy a fotoszanto.hu domain igénylését 2000. decemberében egri viszonteladójuk indította, azonban "időközben az elindított domain kikerült az adatbázisból". A csatolt iratokból az derül ki, hogy ... szerint ő maga adott be igénylést a 23VNet Kft.-nél, ám az igényt visszavonta. A 23VNet Kft állásfoglalás-kérése szerint "2001. elején ..., aki eredetileg a fotoszanto.hu domain bejegyzését kérte" megkereste a 23VNet Kft-t, és elmondta, hogy az általa megbízott ... saját nevére igényelte a domaint."

A TT Titkársága 2001. március 5. napján értesítette ... igénylő Regisztrátorát, az InterdotNet Hungary Kft-t, hogy 14 napon belül az igénylő vagy a Regisztrátor véleményezheti a panaszt, ill. megküldheti a véleményét vagy névhasználati jogosultságát alátámasztó dokumentumokat is. ... a panaszt illető véleményében vitatja, hogy a fotoszanto.hu domain igénylését a 23VNet Kft. egri viszonteladója 2000. decemberében indította, rámutat arra, hogy a 23VNet Kft. által csatolt igénylőlapról hiányzik a cégszerű aláírás, kifejti, hogy saját igénylésének benyújtásakor a Fotó Szántó Egyéni Cég még nem is létezett, ill. vitatja ... egyéb állításait. Névhasználati jogosultságot ... nem igazolt.

A TT megállapítja, hogy a Foto Szántó Egyéni Cég igénylése a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.4. a) pontja alapján prioritással rendelkezik, ám mivel a prioritás alapja későbbi, mint az eredeti igény benyújtása, az az Irányelvek 1.3. pontja alapján a nem prioritásos igénnyel szemben nem lenne teljesítendő.

A TT ugyanakkor az iratok (a helyi telefonkönyv "Foto Szántó" logót feltüntető lapja, az ugyane logót feltüntető céges levélpapír, a Heves Megyei Bíróság cégbejegyző végzése valamint ... nyilatkozata) alapján valószínűsíti, hogy a Foto Szántó Egyéni Cég ill. ... a Foto Szántó megjelölést kereskedelmi névként használja. Ezzel szemben ... elmulasztotta azt, hogy a névhasználathoz fűződő bármely jogosultságról nyilatkozzon, vagy ilyet igazoljon. A TT 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "Azokban az esetekben, amikor az igénylő kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az ő kereskedelmi neve, ennek domainként választására, a Tanácsadó Testület véleménye szerint, másokat megelőzően jogosult." A 8/2000. (VIII. 29.) sz. Elvi Állásfoglalásban a Testület a következőképp foglalt állást: "[…] a Nyilvántartó és a Regisztrátor a Ptk. 205. § /4/ bekezdésére való hivatkozással és az okok közlésével felhívhatja az Igénylőt arra, hogy ésszerű határidőn belül nyilatkozzon: a domain névként igényelt, névkizárólagosság alapján őt meg nem illető elnevezés, szó vonatkozásában igazolja használati jogosultságát (a névhasználatra kizárólagosan jogosult nyilatkozatát, a vele kötött, a névhasználatra feljogosító megállapodást). Ennek teljesítését - a szerződéskötési együttműködési kötelezettségre vissza vezethetően - az Igénylő nem tagadhatja meg. Ha az Igénylő a névhasználati jogot igazolni nem tudja, vagy az igazolásra a megnyitott határidőn belül nem kerül sor, a Regisztrátor a szerződéskötést alappal utasítja vissza."

A TT álláspontja szerint a fotoszanto domainnév ... általi igénylése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a név ... által a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.2. c) pontja alapján nem választható.

A TT - mint a domainnevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben döntő testület - nem hivatott dönteni abban a kérdésben, hogy a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.2. pontjában foglaltak formai szabályoknak megfelel-e a Foto Szántó Egyéni Cég igénye, s mivel az eredeti dokumentumok nincsenek birtokában, erre nem is lenne képes. A TT álláspontja szerint a domainnév - amennyiben az általa benyújtott igény a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvekben írtaknak megfelelő - a Foto Szántó Egyéni Cég számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.