Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 53/2000. (XI. 22.) Állásfoglalása

A "szabadalom","vedjegy","patent","trademark", "design", "copyright" domainek közdomainné nyilvánítása

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 382/2000. és 383/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 22-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület nem tartja indokoltnak és nem ajánlja a Nyilvántartónak a "szabadalom","vedjegy","patent","trademark", "design", "copyright" domainek közdomainné nyilvánítását.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a "szabadalom" és "vedjegy" domain ... számára történő delegálásának - egyéb, prioritásos igény hiányában - nincs akadálya.

Indokolás:

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke azzal fordult a Nyilvántartóhoz, hogy a domainliberalizáció nyomán érvényesítendőnek tartja azt a szempontot, amely szerint a "szellemi tulajdonvédelem legalapvetőbb intézményeit megjelölő [...] szavakat ne lehessen kisajátítani". Az MSZH elnöke szerint ezeket a kifejezéseket olyan második szintű közdomaineknek kell nyilvánítani, amelyek alá a szakmailag érdekelt bármely szervezet vagy személy igényelhet regisztrációt, s indítványozta a "szabadalom","védjegy" [a Regisztációs Szabályzat 4.2. pontjában foglaltak szerint "vedjegy"] ,"patent","trademark","design" és "copyright" domainek közdomainné nyilvánítását. A megkeresésben foglaltak szerint a közdomainnek minősítés elmaradása esetén a megkeresés egyben felszólalás is a tárgybani igények bejegyzése ellen.

A Tanácsadó Testület a nem gazdálkodó szervezetek illetve a jogszabállyal létrehozott szervezetek prioritásos igényeinek illetve a második szintű közdomainek létesíthetőségének tárgyában hozott 3/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásban kimondta: "Általában a jogszabállyal alapított szervezetek részéről merül fel bizonyos kifejezések, elnevezések második szintű közdomain névvé való minősítésének javaslata. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a 2000. március 1-ével hatályba lépett új Regisztrációs Szabályzat a második szintű közdomain létesítésre vonatkozó lehetőséget nem ismeri, így tehát az egyes kifejezések második szintű közdomainné minősítésére irányuló igények, az igénylő személyétől, szervezeti formájától függetlenül - a Szabályzat megfelelő módosításáig - nem teljesíthetők."

A Testület utalt arra is, hogy amennyiben az igényelt név indokolatlan kizárólagosságot sugall (foglalkozási ágra, hivatásra, szervezeti formára vonatkozóan), a Regisztrátor azt közdomainné nyilvánítás helyett mint megtévesztőt a Regisztrációs Szabályzat 5 .6 pontja alapján elutasíthatja. A szóban forgó domainek használata azonban a TT állásfoglalása szerint indokolatlan kizárólagosságot nem sugall. A szellemi tulajdon védelmére hivatott szervezetek prioritással igényelhetik a saját nevükből képzett domaint, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjai számára pedig megfelelő védelmet biztosítanak a Regisztrációs Szabályzatnak a TT által az 5/2000 (V. 24.) és a 7/2000. (V. 31.) sz. elvi állásfoglalásokban értelmezett rendelkezései és a tm.hu másodszintű közdomain alá történő regisztráció lehetősége; a jelenleg hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján azonban egyik kör sem jogosult prioritással a megjelölt nevekre, s "erősebb" névhasználati jogukat jogszabályi rendelkezés sem támasztja alá. Mindezek alapján a "szabadalom" és "vedjegy" domain egyéb prioritásos igény hiányában az azt igénylő ... számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.