Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 52../2001. (VI.20.) Állásfoglalása

A jeep.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 525/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A jeep.hu domain nem delegálható az Ecologic Hungaria Kft. ill. a Natura Szolgáltató Bt. számára. A jeep.hu domain Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást Folytató Kft. számára delegálandó.

Indokolás:

Az 525/2000. sz. ügyben a netX Consulting Kft. a jeep domain vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérésre a TT elé.

A fenti domainre vonatkozóan az Ecologic Hungaria Kft. 2000. április 5-én nyújtott be prioritás nélkül igényt. Prioritás nélkül igényelte a domaint ezen kívül a Netura Szolgáltató Bt. 2000. április 21-én, valamint a Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást Folytató Kft. 2001. április 3-án.

A Tanácsadó Testület, a 10/2001. (V. 2.) állásfoglalásában megállapította, hogy ha egy ügy "a prioritással kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt a Tanácsadó Testület elé kerül, akkor a Tanácsadó Testület már, az eljárási szempontból azonos időszakban benyújtott, az azonos domain névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt, jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala során." A TT ezért jelen állásfoglalásában mindhárom igényt elbírálja.

A JEEP megjelölés a Chrysler Corporation (US) MSZH által lajstromozott védjegye (lajstromszám: 118280), árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 12. osztályba tartozó gépjárművek, azok alkatrészei és tartozékai, belsőégésű motorok és azok részei, javító és cserealkatrész gépjárművekhez tartoznak. Egyes más áruosztályokba tartozó árukra a megjelölés a Jeep Bt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy (lajstromszám: 159936).

Az iratok tanúsága szerint a Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást Folytató Kft. rendelkezik a DaimlerChrysler Corporation azon nyilatkozatával, amelyben az a JEEP védjegy domainkénti igényléséhez hozzájárul.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne. Az MSZH által lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez; az Ecologic Hungaria Kft. ill. a Netura Szolgáltató Bt. a névhasználati jogosultságról nem nyilatkozott.

A TT álláspontja szerint az Ecologic Hungaria Kft. és a Natura Szolgáltató Bt. igénye az igényléskor hatályban volt, vagyis ezen igénylések elbírálásakor irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja szerint megtévesztő helyzetet eredményezne, vagyis ezen igénylőknek másik nevet kell választaniuk. A Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást Folytató Kft. részére történő delegálásnak - tekintettel a védjegyjogosult nyilatkozatára - a hatályos Regisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek alapján nincs akadálya.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001.június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.