Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 51/2001. (VI.20.) Állásfoglalása

Az elgoscar.hu és elgoscar-international.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 569/2000. (elgoscar.hu) ill. 558/200. (elgoscar-international.hu) ügyszámokon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 20-ikai ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek a Z-Faktor Befektető Kft. részére nem regisztrálhatók.

Indokolás:

A Z-Faktor Befektető Kft. igénylőnek, az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igényléseit a Regisztrátor (Integrity Kft.) a fenti számok alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény teljesítését elutasította azzal, hogy a domain nevek közismert kereskedelmi névvel (cégnévvel) egyeznek, így az igénylések teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, az Integrity Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az Elgoscar International Magyar-Amerikai Környezetvédelmi és Mérnökgeofizikai Kft. cégnevéből az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrácios Szabályzat alapján képezhető az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek.

Az Elgoscar Kft. cégnevére is az 1997. évi CXLV. törvény és az ISZT TT ahhoz igazodó 6/2000. számú elvi állásfoglalása alapján a cégkizárólagosság elve vonatkozik. Ennek alapján jogellenes volna az elgoscar.hu domainnév használata gazdasági tevékenység keretében olyan társaság által, amely nem rendelkezik a névkizárólagosság jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján legalábbis valószínűsíthető lenne a domain nevek használatának jogszerűsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek a Z-Faktor Befektető Kft. részére nem regisztrálhatók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.