Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 50/2001. (VI. 20.) Állásfoglalása

A hiradastechnika.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 92/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 20.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgybeli domain név a Híradástechnika c. időszaki lap kiadójának adandó kezelésbe.

Indokolás:

A hiradastechnika.hu domain név vonatkozásában a 11 Kft. 2000. március 1. napján nem prioritásos igénylést. A TT titkársága útján az igénylőt regisztrátora, a Kibernet Kft. útján 2001. január 31. napján hiánypótlásra kérte fel, azzal, hogy a névhasználati jogát igazolja. Ez a rendelkezésre álló határidő alatt nem történt meg.

A Híradástcehnika-Telecommunications Kft. 2000. január 30. napján nyújtott be - a TT rendelkezésére másolatban bocsátott Igénylőlap tanúsága szerint - prioritásos igénylést. Az Igénylőlapon a cég teljes neveként a Híradástechnika-Telecommunications Kft. került feltüntetésre. Az iratokhoz csatolt cégbírósági bejegyző végzés szerint a gazdasági társaság teljes neve Híradástechnika Telecommunication Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégneve Híradástechnika Telecommunication Kft.

A Híradástcehnika-Telecommunication Kft. 2000. március 23.-án kelt levelében azzal az észrevétellel élt, hogy álláspontja szerint az igénylet domain név cégük nevéből adódó természetes rövidítés, más igénylők részére való használatba adása megtévesztő lenne.

A domain név vonatkozásában igénylést nyújtott be a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület is, mely a Híradátechnika c. időszaki lap kiadója.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Híradástechnika kifejezés az ISSN 0018-2028 számmal azonosított 52 éve a magyar sajtópiacon jelen lévő havilap címével egyezik meg. E lap magyar és angol nyelven jelenik meg, világszerte nagy szakmai tekintélynek örvend, a kifejezés a lappal és annak magas szintű tudományos tartalmával összeforrott.

A TT álláspontja szerint a domain név vonatkozásában 11. Kft. névhasználati jogot nem igazolt, a Híradástechnika-Telecommunication Kft. rövidített cégneve alapján (a TT A cégnév alapján prioritást élvező igények névválasztásának jogszerűsége tárgyában hozott 1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalásában részletesen is kifejtett indokokkal nem minősíthető.

Ugyanakkor a domain névvel egyező címmel megjelenő időszaki lap névhasználati jogának versenyjogi alapú védelmét a TT A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásával kapcsolatban hozott 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában már részletesen kifejtettek szerint elismeri: egy folyóirat neve egyben kereskedelmi névnek minősül, melynek oltalmához a sajtópiacon ténylegesen jelen lévő szereplőként méltán tart igényt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.