Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 49/2001. (VI. 20.) Állásfoglalása

A tudomany.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 579/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. 06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A domain név a MacPal 2000 Kft részére abban az esetben delegálható, hogy ha az igénylést a benyújtás időpontjában a Kft törvényes képviseletére jogosult írta alá, és ha a delegálás megtörténtéig a céget - végelszámolására tekintettel - a cégnyilvántartásból nem törlik.

Indokolás:

 

A tárgyi domain névvel kapcsolatban a Nyilvántartó az alábbi kérdést intézte a Tanácsadó Testülethez:

" 1./ A tudomány.hu domain nevet megkaphatja-e olyan cég, jelen esetben a MacPal 2000 Kft amely végelszámolás alatt áll?

2./ A Tudomány Nyelviskola védjegybejegyzési igényét 1999. december 2-án bejelentette, ám ezt eddig még nem lajstromozták. Bejelentett védjegyigényük ad-e esetleg alapot arra, hogy más, korábban domain igényt beadott nem prioritásos igénylőkkel szemben mégis ő kapja meg a tudomany.hu domaint ?"

Ad. 1./ A Polgári Törvénykönyv 28. § /3/ bekezdése kimondja: "A jogi személy jogképes. Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek."

A jogi személy jogképessége, a szervezet a megalakulása és megszűnése közötti fennállásának ideje alatt áll fenn.

A cégnyilvántartásba vett korlátolt felelősségű társaság akkor szűnik meg, amikor az illetékes Cégbíróság, megfelelő eljárás keretében a cégnyilvántartásból törli. Mindaddig amíg a törlés meg nem történik a jogi személy jogképessége fennáll, jogokat és kötelezettségeket szerezhet, így adott esetben domain delegálás alanya lehet. Nem kizárt tehát, hogy a végelszámolás, felszámolás alatt álló cég részére domain név kiadása megtörténjen.

Fontos azonban, hogy az igénylés benyújtásának időpontjában képviseletre jogosult személy írja alá a domain igénylést mivel a jogosulatlan aláírás az igénylés érvénytelenségét eredményezné. A végelszámolás megkezdését követően a képviseletre a végelszámoló, azt megelőzően pedig a társaság ügyvezetője jogosult. Mivel az igénylőlap nem áll a Tanácsadó Testület rendelkezésére nem lehetett az aláíró jogosultságát vizsgálni, így ez a domain kiadásának előfeltételeként a Nyilvántartó illetve a Regisztrátor feladata.

Természetesen célszerű a domain delegálás megtörténte előtt arról meggyőződni, hogy a kérelem benyújtását követően, a domain tényleges delegálásáig a cég törlése megtörtént-e ? Amennyiben ugyanis a Cégbíróság a céget törölte akkor a jogi személy jogképességének megszűnése miatt a domain részére már nem delegálható.

Ad. 2./ Az ügyben irányadó Regisztrációs Szabályzat 13.1. pontja a prioritással rendelkező igények vonatkozásában kizárólag a Magyar Szabadalmi Hivatal által az igénylő, mint jogosult számára már lajstromozott védjegyet ismeri el prioritással rendelkező igényként. A hivatkozott szabályzat 14. pontja szerint a prioritással nem rendelkező igények meghirdetésre kerülnek és amennyiben prioritással rendelkező igénylő nem jelentkezik akkor a delegálás az eredeti igénylő javára történik, több igénylő esetén közöttük igénylésük időrendje dönt.

Fentiekből kitűnően a nem lajstromozott védjegyigények vonatkozásában az igénylő prioritásos igénnyel nem rendelkezik, igénylése a nem prioritásos kérelmek sorsát osztja.

A Tanácsadó Testület fölhívja azonban a figyelmet, hogy a védjegyoltalmat a bejelentés napjára visszaható hatállyal adják meg, így előfordulhat, hogy a már megadott domain név használata a később lajstromozott védjegy jogosultjának jogait sérti. A Tanácsadó Testület véleménye szerint, ebben az esetben a domain név használata megvalósíthat védjegybitorlást. Mindenképpen kizárt és jogellenes a domain használata a védjegy árujegyzékéhez hasonló vagy azonos árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy önmagában a domain név delegálása nem mentesíti a használókat a védjegytörvényben foglaltak tiszteletben tartása alól.

A tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló iratokból csupán az állapítható meg, hogy a MacPal 2000 Kft a domain név jogosultja, így részére a domain abban az esetben delegálható, hogy ha a delegálás megtörténtéig a céget - végelszámolására tekintettel - a cégnyilvántartásból nem törlik.

Ha a céget időközben törlik, a Tanácsadó Testület véleménye szerint - mivel az iratokból az állapítható meg, hogy a domaint mások is igényelték, és igényüket a mai napig nem vonták vissza - a domain delegálása a következő igénylő részére történhet meg, tehát ha nincs prioritásos igény akkor a domain név delegálása az időrendi szabály szerint dönthető el.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.