Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 48/2001. (VI. 20.) Állásfoglalása

Az agroforum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 573/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. 06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgyi domain név a Mezőföldi Agrofórum Kft részére delegálandó.

Indokolás:

 

A tárgyi domain név vonatkozásában a Bille Internet Kft 2000. március 3-án, a Mezőföldi Agro-fórum Kft 2000. március 10-én nyújtott be igényt. A Mezőföldi Agrofórum Szolgáltató Kft rövidített neve 1996. 05. 28-tól Mezőföldi Agrofórum Kft, igy a társaság a cég rövidített neve alapján a domain megadását priorítással kérte. A Kft 1996. április 18-án Gyakorlati Agrofórum néven lapot alapított, amelyet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1996. április 18-án nyilvántartásba vett. A cég az ISZT Jogi Tanácsadó Testületéhez címzett levelében hivatkozott arra, hogy a Gyakorlati Agrofórum című havonta megjelenő szaklap kiadója a Mezőföldi Agrofórum Kft.

A Tanácsadó Testület A sealedair.hu és europark.hu domain nevek kapcsán bejelentett igények tárgyában született 20/2000. (VIII. 23.) sz. Állásfoglalásában az alábbiakra utalt:

"5. A cégjogi szabályok a cégnév vonatkozásában pontos előírásokat tartalmaznak (1997. évi CXLIV. tv. 15. §). A cégnév három elemből áll: vezérszó /üzletjelző, védjegy/, a tevékenység megjelölése és a cégforma megjelölése. A Szabályzat az utóbbi kettő elhagyását mint lehetőséget nevesíti: lényegében arra kíván lehetőséget biztosítani, hogy a domain névkénti elnevezés a vezérszóhoz (a cég sajátos megjelölésére szolgáló név, szó, szóösszetétel, betűszó, fatázianév stb.) közelítsen. A vezérszó maga is több elemből állhat: valamely név, szó mellett további, az azonos cégnevet jogszerűen használó, de más földrajzi területen (esetleg más országban) működő cégektől való megkülönböztetését lehetővé teszi. Amennyiben a vezérszó domain névkénti regisztrációja a .hu fődomain vagy a második szintű magyar közdomainek alá már jogszerűen megtörtént, a vezérszó megkülönböztető elemeinek elhagyása, vagy a tevékenységre, cégformára való utalás elhagyása csak annyiban lehetséges, amennyiben a névazonosság kizárható.

6. /.../ A vezérszó valamely földrajzi megjelölésre utaló elemét abban az esetben lehet elhagyni, ha a vezérszó maradványa önmagában is egyértelműen alkalmas arra, hogy a céget, vállalkozást más, Magyarországon működő cégektől, vállalkozásoktól megkülönböztesse."

 

A Tanácsadó Testület tehát már a fent megjelölt állásfoglalásában kifejtette, hogy a cégnév vezérszavából a földrajzi megjelölésre való utalás elhagyható amennyiben ez cégjogi vagy védjegyjogi szabályba nem ütközik.

A Tanácsadó Testület megítélése szerint a mezőföldi földrajzi jelző elhagyása az Agrofórum Kft nevéből lehetséges, az így fönnmaradó név a cég megkülönböztetésére alkalmas, ezért az agroforum.hu domain név vonatkozásában a Mezőföldi Agrofórum Kft-t prioritásos jog illeti.

E jogát megerősíti, hogy a domain névvel alapvetően egyező címmel megjelenő időszaki lap kiadója is. A Tanácsadó Testület véleménye szerint a Mezőföldi Agrofórum Kft "A delegálás visszautasíthatósága a mű sajátos címéhez, illetve a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fűződő kizárólagos szerzői jogok megsértése esetén" tárgyában hozott 5/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásával indokolt módon,a szerzői kizárólagos jogok alapján igényt is tarthat a agroforum.hu domain névre.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.