Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 47/2000. (X.18.) Állásfoglalása

A 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalások hatálya alá tartozó 340-342, a 350-352, a 356 és a 359-361 sz. alatt benyújtott egyedi ügyek

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. október 18-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az Integrity Kft. regisztrátor által benyújtott, 340-342, 350-352, 356 és a 359-361 ügyszám alatt a Testület elé utalt alábbi ügyekben az igénylések nem teljesíthetők, mert jogszabályba ütköznek illetve megtévesztőek, a korábban nyilvánosságra hozott 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) Elvi Allásfoglalásokban kifejtett indokolásnak megfelelően.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

340.

nyilvántartó

Ertektozsde.hu

Zsoltauto Kft.

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény 218. § (1) bekezdés értelmében az "értéktőzsde" elnevezést vagy ennek idegen nyelvű megfelelőjét, illetve az ezekkel azonos, hasonló vagy rokon értelmű kifejezést cégnevében vagy üzleti és reklámcélokra kizárólag olyan szervezet használhatja, amelyet a 175. § rendelkezései szerint alapítottak.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

341

356.

nyilvántartó

Vamhivatal.hu

Vamhivatalok.hu

M11 Invest Kft.

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, szóló 1995. évi C. törvény értelmében:

vámhivatal (az egyszerűsített vámeljárás során) lehet:

1. fővámhivatal: olyan, az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott, a közigazgatási székhelyen működő vámhivatal - Budapesten a 17. számú, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal - amely kiemelt feladatokat lát el. Vámraktározási vámeljárásban, illetve a vámszabad terület vonatkozásában a felügyeletet ellátó vámhivatal;

2. intézési vámhivatal: a fővámhivatal által az engedélyben meghatározott feladatokat ellátó vámhivatal;

4. vámhivatal hivatalos helye:

a) a vámhivatal, a vámhivatali kirendeltség (a továbbiakban: vámhivatal) és szolgálati hely hivatalos helyisége, valamint annak a szakfeladat ellátására kijelölt vagy arra alkalmas közvetlen környezete,

b) a közúti határátkelőhelyen és repülőtereken a határátkelőhelynek és a repülőtérnek a szakfeladat ellátásához szükséges területe,

c) a pályaudvarokon működő vámszervnél a pályaudvar zárt területe, ideértve a raktárhelyiségeket is,

d) vízi határátkelőhelyeken a kikötők, illetőleg a hajóállomások zárt területe,

e) a vámszabadterület, ha ott vámhivatal működik;

(2) A vámigazgatásra háruló végrehajtási feladatokat a Vám- és Pénzügyőrség végzi.

 

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

342.

nyilvantartó

arutozsde.hu

BEFEKTETES.HU Bt.

Az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló 1994. évi XXXIX. törvény értelmében:

1. § (1) Az árutőzsde (a továbbiakban: tőzsde) olyan önkormányzó és önszabályozó szervezet, amely az engedélyezett és a tőzsdén forgalmazott áruk körében nyilvánosan meghirdetett, előre meghatározott módon, helyen és időben koncentrálja a keresletet és a kínálatot. A tőzsdén központosított kereskedelem folyik szabványosított szerződés útján, határidős ügyletek esetében az elszámolóház teljesítésre vállalt garanciája mellett, azonos feltételeket biztosítva az ügyletkötéshez.

(3) A tőzsde a Kormány jóváhagyásának időpontjával nyeri el jogi személyiségét és a 31. § a) pontja alapján jóváhagyott alapszabály, valamint a szabályzatok alapján kezdheti meg működését.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

 

350.

351.

nyilvántartó

Illetékhivatal.hu,

Illetékhivatalok.hu

Z-Faktor Befektető Kft.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza az illetékhivatal (illetékhivatalok) feladatait. A törvény értelmében:

83. § (1) Az illetékhivatal az illetékekre vonatkozó jogszabályokban megállapított illetékkötelezettség teljesítését, valamint az illetékbélyeggel (bélyeges űrlappal) vagy illetékbevételi számlára pénzzel fizetendő díjak megfizetését rendszeresen ellenőrzi azoknál a magánszemélyeknél és jogi személyeknél, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél, amelyek illeték- vagy díjköteles ügyekkel foglalkoznak.

(2) Az eljáró hatóság az illetékhivatal ellenőrzési feladatától függetlenül köteles vizsgálni, hogy a nála benyújtott vagy a hozzá került iraton az illeték vagy díj szabályszerű megfizetése megtörtént-e.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

352.

nyilvántartó

Foldhivatalok.hu

Z-Faktor Befektető Kft.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szabályozza az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezetet.

Ennek értelmében:

9. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal és Budapesten a Fővárosi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) hatáskörébe tartozik.

(2) A körzeti földhivatalnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) szerinti felettes szerve a megyei földhivatal, illetőleg Budapesten a Fővárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal).

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

360.

nyilvántartó

Kormany.hu

BEFEKTETES.HU Bt.

A kormány szervezetét és feladatait az Alkotmány VII. fejezete szabályozza. Ennek értelmében

33. § (1) A Kormány

a) miniszterelnökből és

b) miniszterekből áll.

 

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

 

 

361.

nyilvántartó

Adohivatal.hu

Internet.hu Kft.

Az "adóhivatal" az adóhatóság közismert elnevezése. Az adóhatóságok feladatait, illetékességét az adózás rendjéről szóló 1990.évi XCI törvény tartalmazza. Ennek értelmében:

6. § (1) Adóhatóságok:

a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (a továbbiakban: állami adóhatóság),

b) a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei (a továbbiakban: vámhatóság),

c) az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság),

d) az Illetékhivatal.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (http://www.nc.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.