Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 45/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A vg.hu domain név regisztrációjával kapcsolatban elő terjesztett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 368/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a www.vg.hu domain név vonatkozásában a Zöld Újság Rt. igénye teljesíthető, a domain név a VNU Lapkiadó Rt. részére történő használatba adása megtévesztő és jogellenes lenne.

Indokolás:

A TT a rendelkezésére bocsátott iratok alapján a következőket állapította meg: A domain névvel kapcsolatosan jelenleg két igénylés vár elbírálásra. A VNU Lapkiadó Rt., a Figyelő c. újság kiadója 2000. július 6.-án nyújtotta be a regisztrátornál (Elender Rt.) a vg.hu domain névre vonatkozó igénylését.

A Zöld Újság Rt. az igénylést a kéthetes várólistán történt közzététel nyomán az igénylést megtámadta, maga 2000. július17- napján nyújtotta be a www.vg.hu domain névvel kapcsolatos igényét a Regisztrátornál (DataNet). A Zöld Újság Rt. a Világgazdaság c. napilap kiadója, a lapot az olvasóközönség és a magyar üzleti világ teljes neve, valamint annak elterjedt, két betűből álló rövidítése (VG) alapján ismeri. A feleket a Tanácsadó Testület titkársága a Regisztrátorok útján hiánypótlásra kérte fel. A Zöld Újság Rt. csatolta a Művelődési és Közoktatási Minisztérium B/SZI/1146/1995. sz., a Világgazdaság c. lap alapítását elismerő Okiratát, melyből egyértelműen kitűnik, hogy a lap alapítója a Zöld Újság Rt. A VNU Budapest Lapkiadó Rt. ezzel szemben jogi érveit fejtette ki, annak alátámasztására törekedett, hogy - az egyébként prioritásos igénylésnek nem minősülő Zöld Újság Rt. által benyújtott igényléssel szemben - a domain névre a VNU jogosultságát az "elsőként igénylőt elsőként kell kiszolgálni elv" alapján igazolja.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Zöld Újság Rt. igénylése a delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint prioritással bíró igénylésnek csakugyan nem minősíthető. A 2000. március 1.-től hatályba lépett Szabályzat ugyanis a sajtótermék elnevezését (az időszaki lap nyilvántartásba vételét igazoló okiratban megjelölt címét) nem tekinti prioritást megalapozó tényezőnek. A TT ugyanakkor rámutat, hogy a Zöld Újság Rt. igénylését nem is prioritásos jelleggel terjesztette elő.

A Zöld Újság Rt.-t mindazonáltal - a két vizsgált igénylés vonatkozásában vizsgálva - a lap közismert, kétbetűs rövidítése alapján a TT 5/2000. (V.24.) és 6/2000 (V.24.) Elvi Állásfoglalásaiban részletesen is kifejtettekre is tekintettel törvényes (részben a szerzői jogi törvény 16. § /2/ bekezdésére, részben a Tpvt. 2. §-ra alapozott) jogvédelem illeti meg. Adott esetben megállapítható, hogy a Világgazdaság c. lapot kiadó Rt. nem adott felhatalmazást a VNU Rt.-nek a lap elnevezéséből képzett, közismert, rövidített név használatára, sőt, a domain nevet a maga számára igényelte.

A VNU Rt. előterjesztett kifogásait a TT megvizsgálta, ám azokkal egyet érteni nem tud. A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 10.3.d pontja szerint (s e feltételt az Igénylő magára nézve az igénylés benyújtásával kötelezően elismeri) az Igénylő szavatol azért, hogy a névválasztás más személy vagy szervezet jogait nem sérti. Adott esetben a névválasztás más szervezet jogait sértette, ami a Szabályzat szerint a névről való lemondás és másik név választása kötelezettségével (5.6) járt volna együtt. A VNU igénylését azonban fenntartotta, annak teljesítése esetén jogellenes és megtévesztő helyzet állt volna elő.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.