Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 43/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A zenithmedia.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetősége

tárgyában

 A TT előtt 365/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján az igénylő Bates Saatchi & Saatchi Kft. javára az igényelt domain név - a még hiányzó igazolások becsatolása után - regisztrálható.

Indokolás:

 A Bates Saatchi & Saatchi Kft. az Euroweb Internet Szolgáltató Rt.-n, mint Regisztrátoron keresztül nyújtotta be igényét a zenithmedia.hu domain névre. A zenithmedia közismert, külföldön fenntartott internetes szolgáltatás (www.zenithmedia.com), kereskedelmi név.

A TT Titkársága révén 2000. augusztus 21. napján levélben tudatta a Regisztrátorral, hogy a domain név választása a Delegációs és regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjában foglaltakkal ellentétesnek tűnik, a jogosulton kívüli használata gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő lenne, egyben felkérte a Regisztrátort, hogy ügyfele megkeresésével 14 napos határidő tűzése mellett csatoljon olyan dokumentumot, iratot, mely a névhasználati jogosultságot meg tudja alapozni.

2000. szeptember 22.-én a Kft. IT Managere fax válaszában a Regisztrátor tudomására hozta, hogy a Zenith Média Magyarországon a Bates, Saatchi & Saatchi Reklámügynökség Kft. Divíziójaként működik, egyben jelezte, hogy az anyacég cégnevének a használatához a szükséges engedélyeket, nyilatkozatokat és igazolásokat bekérte.

Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a www.zenithmedia.hu domain név az igénylő Bates, Saatchi & Saatchi Kft. részére történő használatba adásának - a szükséges igazolások csatolása után - nincs akadálya. A csatolandó iratokból egyértelműen ki kell tűnni annak, hogy a jogosult a cégnév magyarországi nemzeti fődomain alatti domain névkénti használatba vételére az Igénylőt feljogosította.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.