Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 42/2001. (VI.20.) Állásfoglalása

A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 543/2000. (versace.hu), 550/2000. (dior.hu) ill. 551/2000. (cartier.hu) ügyszámokon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 20-ikai ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére nem regisztrálhatók.

Indokolás:

A Demokráciáért Információs Központ Alapítvány igénylőnek a versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igényléseit a Regisztrátor (Kibernet Kft.) a fenti számok alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény teljesítését elutasította azzal, hogy a domain nevek közismert kereskedelmi névvel egyeznek, így az igénylések teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, a Kibernet Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az igényelt domain nevekben szereplő elnevezések Magyarországon, ill. nemzetközileg is közismert védjegyek, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 648.708 (versace), 223.642 (dior) ill. 403.342 (cartier) lajstromszámokon vett nyilvántartásba, nemzetközi úton tett védjegybejelentések alapján. (A MSzH honlapjáról közvetlenül elérhető adatbázis ezért nem tartalmazza ezen védjegyeket.) A védjegyekből az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján képezhetők az Igénylő által regisztrálni kért domain nevek.

Lényeges körülményként értékelte a Testület továbbá, hogy a fenti védjegyek számos egyéb változata is védjegyoltalom alatt áll, így a védjegyek által lefedett áruk és szolgáltatások köre rendkívül széles. A Tanácsadó Testület véleménye szerint ezért a jelen állásfoglalással érintett domain neveknek a védjegyjogosult engedélye nélkül történő bármilyen kereskedelmi célú használata védjegybitorlást valósítana meg.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján legalábbis valószínűsíthető lenne a domain nevek használatának jogszerűsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy a versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány igénylő részére nem regisztrálhatók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.