Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 39/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat egyes rendelkezéseinek értelmezése

tárgyában

A Nyilvántartó jogi képviselője által a TT elé egyedileg utalt állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a Magyar Animációs Filmstúdió által előterjesztett érdemi észrevételekkel egyet ért, s arra az álláspontra helyezkedik, hogy amennyiben az Igénylő a Szabályzat szerint eljárva - felhívásra vagy önkéntesen - a valamely jogi akadály miatt számára nem regisztrálható domain név helyett másik nevet választ, vagy már regisztrált domain névről a Szabályzat szerint eljárva önként lemond, az újonnan választott domain név regisztrációjával felmerült többlet díjfizetésre - miután szerződésszerűen járt el - nem kötelezhető. Amennyiben a már regisztrált névről való lemondás a jogaiban sértett harmadik személy felhívása alapján történik, - tekintettel arra, hogy az Igénylő a névválasztás és a névhasználat jogszerűségéért szavatol - ez az elv nem alkalmazható.

Indokolás:

 

A Magyar Animációs Filmstúdió (Igénylő) állásfoglalást kérő levelét az ISZT jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda utalta a Tanácsadó Testület elé. Igénylő több domain név vonatkozásában is igénylést nyújtott be. A domain nevek Igénylő részére delegálásra, regisztrálására kerültek. Tekintettel arra, hogy Igénylő úgy ítélte meg, hogy a választott nevek egy része (szám szerint 8 ) Igénylő álláspontja szerint mások fennálló jogait sérthette, e nevekről - eleget téve az Igénylőlap aláírásával vállalt kötelezettségének - lemondott, és helyettük új neveket választott. E domain neveket részére regisztrátora (Interware Kft.) bejegyezte, aktiválta, majd az ezzel kapcsolatos költségeket Igénylő felé kiszámlázta. Igénylő álláspontja szerint - miután ő a Szabályzatban előírt kötelezettségének önként tett eleget, valamely név helyett választott új domain nevet - a lemondás nyomán választott nevekre beadott igénylés új igénylésnek nem minősül, a regisztrációs költségek megfizetésére nem kötelezhető.

Az ISZT jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda álláspontja szerint a másik domain név igénylése csak lehetőség, kötelezettséget nem jelent, s nem is jelenthet, mert a szerződésnek nem célja többlet kötelezettség előírása. Tekintettel arra, hogy a regisztrációs díj a regisztrációval kapcsolatos ügyintézés ellenértéke, ezért annak elengedése más domain-név igénylése esetében sem indokolt.

A Tanácsadó Testület először azt vizsgálta, hogy az adott kérdésben döntési felhatalmazottsággal rendelkezik-e. Úgy ítélte meg, hogy az egyedi esetben felvetett jogi probléma Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 10.4 pontja szerint névválaszthatósággal kapcsolatos vitának, s nem a 10.5 pont szerinti, a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával kapcsolatos vitás kérdésnek minősül. A felek között létre jött szolgáltatói szerződés joghatályát sem Igénylő, sem a Nyilvántartó nem vitatta, a kérdés arra irányult, hogy - adott körülmények között - a lemondás és az új név választása a felek között eredetileg megkötött szolgáltatói szerződés értelmében keletkeztethet-e újabb díjfizetési kötelezettséget.

A domain delegációs és regisztrációs jogviszony három szereplője az Igénylő, a Regisztrátor és a Nyilvántartó. Az egyedi regisztrációs igények benyújtására minden esetben valamely regisztrátor szervezetnél történik, az Igénylő és a Regisztrátor között megkötött polgári jogi szerződés alapján. Ennek az egyedi szerződésnek azonban részét képezik azok az általános szerződési feltételek, melyeket Delegációs és Regisztrációs Szabályzat néven kerültek közzé tételre.

A Szabályzat 10.3.a pontja kimondja, hogy az Igénylő a domain delegálását saját kockázatára igényli, s Igénylő az igénylőlap benyújtásával tudomásul veszi, hogy sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásából, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért. A Szabályzat 10.3.d pontja szerint az Igénylő egyidejűleg szavatol azért, hogy a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (például: névkizárólagossághoz fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond, illetve másik nevet választ.

A Tanácsadó Testület szerint annak eldöntése, hogy valamely névről való lemondás az Igénylő kizárólagos kockázati körébe utalt módon az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek (ide értve valamely másik domain név regisztrálásának költségeit is) részéről történő viselésével jár-e együtt, vagy a valamely név helyett választott újabb névvel kapcsolatban felmerült regisztrátori szolgáltatásokért újabb díj nem számolható fel, mindig az egyedi eset körülményeitől függ.

A feleket a polgári jogi (szerződéses) jogviszonyban együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben Igénylő - a Szabályzatban vállalt kötelezettségeinek eleget téve - a tőle elvárható, lehető legnagyobb magas fokú gondossággal eljárva (10.3.d) úgy látja, hogy a választott, de részére még nem delegált, vagy delegálásra került domain név használata mások jogait sértheti, de a jogaiban sértett harmadik személy még nem élt felszólalással, vagy a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a névigénylést annak a Szabályzat 5.6 pontjába ütköző volta miatt nem utasította vissza, s az Igénylő így mond le a domain névről, Igénylő a jóhiszeműség és a tisztesség polgári jogi követelménye szerinti módon jár el, magatartása felróhatónak nem minősíthető.

Amennyiben az igénylés visszautasítása a választott név jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, megbotránkoztatást, félelmet keltő vagy megtévesztő (5.6), s ezért az igénylés teljesítését a Regisztrátor megtagadja, vagy jogaiban sértett harmadik személy felszólalása nyomán derül ki, hogy megválasztása és/vagy használata a Szabályzatba ütközik, s az igénylőnek e miatt kell másik nevet választania (5.4), ez - a TT álláspontja szerint - már a kizárólagos igénylői kockázati körbe tartozik.

Amennyiben az Igénylő magatartása felróhatónak minősül, a polgári jog általános szabályai szerint sem kérheti, hogy a valamely domain név helyett választott másik domain név adminisztrációs költségei alól mentesüljön: a Ptk. 4. § (4) bekezdése értelmében ugyanis saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat.

A Tanácsadó Testület a Szabályzat 9.1 pontjának előírását (a Regisztrátor feljogosítottságát arra, hogy adminisztrációs tevékenysége fedezésére az Igénylőktől egyszeri regisztrációs díjat, és a fenntartásért rendszeres fenntartási díjat szedhet) a fentebb kifejtettek fényében értelmezi.

Úgy találja, hogy abban az esetben, ha a jóhiszeműen és tisztességen eljáró Igénylő már regisztrált domain névről mond le, az e helyett választott domain névvel kapcsolatos adminisztrációs költségei fedezésére a Regisztrátor nem szedhet be újabb díjat, az új név regisztrációja és delegációja, egyben a régi visszavonása az eredeti névválasztással kapcsolatos jogviszony folyamatosságához tartozik, azt nem töri meg. Túl ezen, a felszabadult domain név mások részére nyomban igényelhetővé, regisztrálhatóvá és delegálhatóvá válik, melyre - újabb, önálló jogviszony keretében - a Szabályzat általános rendelkezései (tehát a 9.1 pont szerinti költségek és díjak megfizetése is) vonatkoznak. Annak veszélyét, hogy a - nyomós indokkal, más, harmadik személy jogos érdekének tiszteletben tartásával történő -lemondás után a felszabadult nevet később senki nem kívánja regisztráltatni, üzleti kockázata körében a Regisztrátornak kell viselnie.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.