Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 37/2001. (VI.6.) Állásfoglalása

A gotz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A gotz.hu domain az igénylő ... számára nem adható használatba.

Indokolás:

 

A 330. sz. ügyben a Regisztrátor (Externet Kft.) ... a gotz.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé.

Igénylő regisztrációs kérelmét 2000. 07. 26-i keltezéssel terjesztette elő, egyúttal nyilatkozott a Regisztrációs Szabályzat ismeretéről, betartásáról.

Igénylő 2000. 08. 14-i keltezéssel levelet juttatott el Regisztrátorhoz, amelyben fenntartja regisztrációs igényét. E levélben igénylő arról is nyilatkozik, hogy a domain-t olyan honlappal kapcsolatosan kívánja alkalmazni, amely a névre egyértelműen jellemző kereskedelmi cégeket mutatja be.

A "götz" név a Götz Puppenfabrik GmbH. javára a 28. áruosztályban WO 540.822 szám alatt lajstromozott védjegy, továbbá ismert kereskedelmi név a babákkal és kiegészítőikkel kapcsolatosan. Az igénylő a védjegyjogosulttól nem kért, illetve nem kapott a név használatára vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.

A védjegyekről szóló 1997. évi XI. törvény szerint a védjegyoltalom az érintett és hasonló áruk vonatkozásában kiterjed nemcsak a közvetlenül védett megjelölésre, hanem minden olyan megjelölésre is, amely hasonlít rá (götz - gotz).

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint "a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék". Ugyanakkor, mivel a Regisztrátort szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne - ez jelenti a polgári jog által megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

 

Az MSZH által lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez. Igénylő nem nyújtott be olyan bizonyítékot, amely e gyanút eloszlatta volna, sőt azt 2000. 08. 14-i nyilatkozatával megerősítette.

Mivel jelen esetben az igényelt domain delegálása annak jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő lenne, ezért a TT álláspontja szerint a delegálás az Igénylő részére nem történhet meg. A delegálás megtagadásával és más domain név választásának ajánlásával Regisztrátor az esetleges bitorlás súlyos következményeitől is védi az Igénylőt.

Jelen döntés a Testület 6/2000. (V.24.) és 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.