Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 35/2001. (VI.06.) Állásfoglalása

A hoffmann.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 405/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. június 06.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a tárgybeli domain név vonatkozásában Hoffmann Piackutató Kft. igénylése teljesíthető.

Indokolás:

A hoffmann.hu domain név vonatkozásában 2000. március 3.-án ..., 2000. március 20.-án Hoffmann Közvélemény és Piackutató Intézet nyújtott be nem prioritásos igénylést. Az igényléseket a Nyilvántartó 405/2000. ügyszámon terjesztette a Tanácsadó Testület elé.

Tekintettel arra, hogy az igényelt domain név Magyarországon is elterjedt német szóból képzett személynévvel azonos, viszont nyilvánvalóan nem azonos ... igénylő személynevével, a TT titkársága ... regisztrátorán keresztül felkérte, hogy névhasználati felhatalmazottságát igazolja. Erre nem került sor. A TT A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában hozott 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában már kifejtette: "A Ptk. 210. § általános jelleggel tartalmazza a szerződés kapcsolatokban a tévedés, megtévesztés fogalmát. A Polgári Törvénykönyv értelmezésében megtévesztés alatt olyan szándékos magatartást értünk, melynek célja más tévedésbe ejtése. A domain delegációs és regisztrációs jogviszonyban a megtévesztésnek legtöbbször nem ezzel a formájával találkozunk, bár természetesen ennek lehetősége sem kizárt. A megtévesztés e körben a választott névvel, annak jelentéstartalmával, s a domain nevet igénylő személlyel, szervezettel hozható összefüggésbe, azaz az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain név és annak mögöttes jelentéstartalma (a szóval azonosított vagy azonosítható szolgáltatás, áru, személy, személyösszesség, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, intézményt stb.) egymással közvetlen összefüggésbe hozható, a domain név alatt azt a szolgáltatást, árut, személyt, személyösszességet, gazdálkodó szervezetet, társadalmi szervezetet, intézményt, illetve a nevével, tevékenységével kapcsolatos információt találhatnak." A TT álláspontja szerint a megtévesztés versenyjogi tilalmának alkalmazási feltétele, hogy a választott név az üzleti közismertségnek azt a fokát érje el, amikor a nevet és valamely szolgáltatást a nagyközönség vagy az üzleti élet szereplői közvetlen összefüggésbe hozhatnak egymással. A domain név ... részére történő használatba adása - arra is figyelemmel, hogy a "Hoffmann" kifejezés számos gazdálkodó szervezet cégnevében is szerepel - megtévesztőnek minősülne, ezért az igénylést nem látja teljesíthetőnek.

Tekintettel arra, hogy a Hoffmann Közvélemény és Piackutató Intézetet cégnevében a domainként választani kívánt szó szerepel, a céget más, hasonló területen tevékenykedő vállalkozásoktól egyedi módon éppen ez különbözteti meg, bár a benyújtott igénylés nem prioritásos, teljesítésének jogi akadálya nincs.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.